HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Ocolişel în anul 2019

Publicat in .

 HOTĂRÂREA NR. 58

privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Ocolişel în anul 2019

 

            Consiliul Local Iara, județul Cluj  întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 30.05.2019

Tinând cont de  :

  a)referatul de aprobare al primarului comunei Iara înregistrat sub nr. 2819/07.05.2019 ,

  b)raportul de specialitate elaborat de Compartimentul  Financiar-Contabilitate  nr. 2818/07.05.2019

Având în vedere prevederile:

 a) art. 36, alin.(2), lit.”d”şi alin.(6) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 b) art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;

 c) art.4 alin.(2)  lit.b) din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Ţinând seama de cererea formulată de Parohia Ortodoxă Ocolişel   înregistrată sub nr.2800/05.05.2019, precum și de documentele anexate ;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂREȘTE

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei către unitatea de cult –Biserica Ortodoxă Ocolişel,  în anul 2019 , în vederea inlocuirii tiglei de pe acoperişul bisericii din localitatea Ocolişel  

Art.2. – Secretarul comunei Iara  comunică prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Cluj, primarului comunei Iara , Parohiei Ortodoxe Ocolişel .                                                  

Adoptată la data de 30.05.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                        SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana                                                                                  

Tipărire