Stiri recente:

DISPOZIŢIA Nr.74 din 25.03.2020 - Convocarea Consiliul Local al Comunei Iara

DISPOZIŢIA Nr.74 din 25.03.2020

 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

a)    art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

b)  art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

d) art. 133 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

e) Hotărârii Consiliului Local nr. 103 din 28 septembrie  2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Iara ;

f) art. 133 alin. (1) art. 134  alin. (1) lit. a), alin. (3) , lit. a),  art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Luînd în considerare referatul de specilitate întocmit de secretarul comunei Iara nr. 2013/25.03.2020

În temeiul prevederilor  art. 133 alin. (2) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ,

                          PRIMARUL COMUNEI IARA  emite următoarea dispoziție:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Iara , în ședință extraordinară, luni , 30 martie   2020, ora 13:00, la sediul Primăriei comunei Iara  , situat în localitatea  Iara , nr. 282 .

Art. 2. – Proiectul privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3- Materialele înscrise în ordinea de zi sunt puse la dispoziția consilierilor în varianta electronica prin transmitere pe email  și în varianta imprimată la sediul Primăriei Comunei Iara .

Art.4 - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Cluj, doamnelor și domnilor consilieri locali și invitați și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www. primariaiara.ro.  

            Primarul Comunei Iara                                               Avizează pentru legalitate

                   Popa Ioan Dorin                                                Secretarul General al Comunei

                                                                                                    Drăghiciu Petruța Mariana

 

 

       

 

                                                                                   

                                  A N E X Ă  la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 74 din 25 martie  2020

 

P R O I E C TU L  

privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 30 martie 2020

 

1.Proiect HCL privind modificarea HCL nr. 14/21.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenţi obiectivului de investiţie ,,Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Masca , comuna Iara, jud. Cluj’’

2. Proiect HCL privind modificarea HCL nr. 15/21.02.2019 privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiţieModernizare drum comunal DC102 Masca -Iara , jud. Cluj’’

3. Diverse,întrebări, interpelări,  propuneri  ale consilierilor locali;

Inițiatorul proiectelor de hotărâre : dl Popa Ioan Dorin   – primarul comunei Iara

            Primarul Comunei Iara                                               Avizează pentru legalitate

                   Popa Ioan Dorin                                                      Secretarul General al          

                                                                                                                 Comunei

                                                                                                    Drăghiciu Petruța Mariana

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL