• Home
  • Hotarari
  • 2017
  • HOTĂRÂREA NR. 143 din data de 15.12.2017 privind stabilirea tarifelor si a taxelor speciale de salubrizare

 HOTĂRÂREA Nr.141  din  17.11.2017 privind casarea  unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul Primariei Comunei Iara

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 HOTĂRÂREA Nr.141

 din  17.11.2017

privind casarea  unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul

Primariei Comunei Iara

           Consiliul Local  al comunei Iara ,județul Cluj, întrunit în ședință ordinară în data de 17.11.2017

            Luând act de :

- Expunerea de motive nr. 5543/16.11.2017, anexată la Proiectul de hotărâre,

- Raportul de specialitate nr.5542/16.11.2017, privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar cu durata normală de serviciu îndeplinită, cu ocazia inventarierii pe anul 2017

            În baza prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art.3 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr. 246/2001, în temeiul prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, respectiv a  Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare,

 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.f) şi ale art. 115 alin (1) lit. c) coroborată cu prevederile art. 98, cu referire la art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar  în valoarea totală de 152.631,16 lei

Art. 2. Casarea mijoacelor fixe si a obiectelor de inventar, cuprinse în Raportul de specialitate nr. 5542/16.11.2017.

Art. 3. Cu aplicarea prezentei hotărâri se încredințează comisia de casare numită de către ordonatorul de credite

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei prefectului-Judeţului Cluj, Primarului comunei Iara ,   Compartimentul de contabilitate al Primariei Comunei Iara    

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                                                                                             

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

 

Tipărire Email