HOTARAREA Nr. 142 din data de 15.12.2017 privind aprobarea subventionarii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea , transportul , depozitarea şi eliminarea deseurilor menajere de pe raza comunei Iara , jud. Cluj

R  O  M  A  N  I  A

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA

          CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

 

 

 HOTARAREA Nr. 142

din data de 15.12.2017

privind aprobarea subventionarii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea , transportul , depozitarea şi eliminarea deseurilor menajere de pe raza comunei Iara , jud. Cluj

 

                        Consiliul Local Iara întrunit în şedinţă ordinară din data de 15.12.2017

În baza expunerii de motive  şi a raportului de avizare a primarului comunei Iara cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea subvenţionării de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul , depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara , judeţul Cluj

  În temeiul   prevederilor

  •  Legii  273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioarte;
  •  Legii  nr.101/2006 , Legea serviciului de salubrizare  a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
  • OG nr.13/2013, privind fondul de mediu

În temeiul  art. 36 alin 6 lit.a, punctul 14 a art.44-45   si art .115 alin(1) alin 1 litera b din Legea nr. 215/2001- republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

HOTĂREŞTE 

 

             Art.1.  Se aproba subventionarea de la bugetul local a cheltuielilor cu transportul deseurilor menajere de la populatie , transbordarea , depozitarea  si eliminarea deseurilor menajere de pe raza comunei Iara , judetul Cluj la pretul de 64 lei/mc+TVA

Subvenţia va fi asigurată din bugetul local al comunei Iara pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2018

            Art. 2. Prezenta se va comunica Instituţiei Perfectului Judeţului Cluj , primarul comunei Iara SC Eco 5 Ardeal si va fi adusa la cunostiinta publica prin afişare.

 

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______                   

                                  

           

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

Tipărire Email