• Home
  • Hotarari
  • 2017
  • HOTĂRÂREA NR.148 din data de 15.12.2017 privind alocarea sumei de 2740 lei  de la bugetul pe anul 2017 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia sărbătorilor de Cra

HOTĂRÂREA Nr. 145 din 15.12.2017 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2017 şi a listei de investiţii a comunei Iara  pe anul 2017

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ                           

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA

 

HOTĂRÂREA Nr. 145

din 15.12.2017

privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2017 şi a listei de investiţii a comunei Iara  pe anul 2017

     Consiliul local al comunei Iara, judeţul Cluj; întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 15 decembrie   2017;

Analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Iara la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2017 și a listei de învestiții a comunei Iara pe anul 2017 înregistrat cu nr.5989 /13.12.2017;

      Având în vedere:

    - Raportul de specialitate al Compartimentului financiar înregistrat sub nr. 5990/13.12.2017

   -  Referatul de necesitate   nr. 6018/14.12.2017

   - Hotărârea Consiliului Județean Cluj privind nominalizarea pe unități administrative-teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit  și din sume defalcate din T.V.A .

Luând în considerare:

    - Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6 /2017;

    - art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

   - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iara nr. 39/2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei IARApe anul 2017;

      În  baza art. 45 alin. (4) lit. a) şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂREȘTE

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2017, conform anexei 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea  Listei  de Investiţii  a comunei Iara pe anul 2017 conform anexei II care face parte parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Iara, precum şi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Iara.                                                                   

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______                          

                                                              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

 

Tipărire Email