• Home
  • Hotarari
  • 2017
  • HOTĂRÂREA NR. 146 din 15.12.2017 privind aprobarea  fundamentarii Proiectului de Buget Local  pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019-2021

HOTĂRÂREA NR. 146 din 15.12.2017 privind aprobarea  fundamentarii Proiectului de Buget Local  pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019-2021

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA NR. 146

din 15.12.2017

privind aprobarea  fundamentarii Proiectului de Buget Local  pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019-2021

 

           

Consiliul Local al comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara din data de 15 decembrie 2017

In temeiul prevederilor art. 3 alin I din Carta Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 ”prin autonomie locala se intelege deptrul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei  publice locale de a solution si de a gestiona, in cadrul  legii, in nume propriu si in interesul populati ei locale o parte inportanta a treburilor  publice”;

 In temeiul prevederilor art. 39 alin 3-6 din Legeanr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si  completarile  ulterioare;

Vazand expunerea de motive a primarul comunei – dl Popa Ioan Dorin privind  aprobarea  fundamentării proiectului de Buget Local de venituri  pentru  anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019-2021

Tinand cont de avizul comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat  pe anul 2017 nr. 6/2017

In temeiul prevederilor art.36 alin 4 lit a). ale art. 45 alin. 2 litera  a) ale art 115 alin. I lit b) din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTĂREȘTE  :

 

Art.1- Se aproba fundamentarea  Proiectul de  Buget Local   pe anul 2018 și estimarile pentru anii 2019 -2021,   conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul Comunei Iara prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitatea a primarului va asigura aducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.3. Prezenta se comunica Prefectului Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului de legalitate si compartimentul economic pentru luarea la cunostinta si conformare.

 

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______                          

 

 

                                                              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

Tipărire Email