• Home
  • Hotarari
  • 2017
  • HOTĂRÂREA NR. 146 din 15.12.2017 privind aprobarea  fundamentarii Proiectului de Buget Local  pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019-2021

HOTĂRÂREA NR. 147 din data de 15.12.2017 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

  

HOTĂRÂREA NR. 147

din data de 15.12.2017

privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

 

    Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  15.12.2017

 

 În temeiul art. 45 alin .(1.) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare

 Având în vedere :

  • Art. 36 alin(6) lit. a), pct 1 şi lit .b) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Art105 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
  • Instrucţiunea Ministerului Învăţământului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice

            Luând act de :

Referatul de aprobare a primarului comunei Iara comunei Iara , în calitatea sa de iniţiator ,

Luand in dezbatere solicitarea  nr.1060/08.12.2017 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

 

HOTĂREŞTE   

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1066 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice care navetează la Iara, aferentă lunii  noiembrie   2017.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara iar  secretarul comunei Iara comunică hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate.

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

                                  

 Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL                    

Comunei Iara

            ȘERBAN IOAN                      

Tipărire Email