• Home
  • Hotarari
  • 2017
  • HOTĂRÂREA NR.148 din data de 15.12.2017 privind alocarea sumei de 2740 lei  de la bugetul pe anul 2017 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia sărbătorilor de Cra

HOTĂRÂREA NR.148 din data de 15.12.2017 privind alocarea sumei de 2740 lei  de la bugetul pe anul 2017 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia sărbătorilor de Cra

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

HOTĂRÂREA NR.148

din data de 15.12.2017

privind alocarea sumei de 2740 lei  de la bugetul pe anul 2017 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia sărbătorilor de Craciun

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.12.2017

            Tinând cont de expunerea de motive a primarului  precum si de referatul  de specialitate inregistrat cu nr. 6020 din data de 14.12.2017

            În baza art.111 alin (4) din Legea 1/2011 a Legea Educaţiei Naţionale

            În temeiul art. 14 alin. (4) din Legea 273/2006 Finanţele Publice Locale

 Reţinând prevedrile art.66 alin (4)  din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale şi ale art. 5 alin (3), art. 48 alin (2) din Legea 272/2004 pivind promovarea şi protecţia drepturilor copilului, republicată ; 

             În conformitate cu prevederilor art. 36 , 39 şi 45  din legea nr. 215/2001, a administraţia publică locală (r2),  cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂREŞTE  :

 

             Art.1.   Se aprobă alocarea sumei  de 2.740 lei de la bugetul pe anul 2017 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara(10 lei/copil) ,  cu ocazia sărbătorilor de Craciun.

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara iar  secretarul comunei Iara comunică hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate.

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

                                  

 Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

            ȘERBAN IOAN                                                      SECRETARUL                                                                                                                                

Tipărire Email