HOTĂRÂREA Nr. 149 din data de 15.12.2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii silvice nr. 10010 din data de 04.01.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

HOTĂRÂREA Nr. 149

din data de 15.12.2017

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii silvice nr. 10010 din data de 04.01.2017

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.12.2017,

             

            Având în vedere adresa Ocolulului Sivic Turda înregistrată sub  nr. 5494/14.11.2017  , privind Devizul Calculat pentru pază şi prestării silvicii ,  pe anul 2017

     Având în vedere avizul favorabil al comisiei  de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Iara

                 În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. c), art.45  alin. (3)din Legea .nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂREŞTE

 

Art.l.-  Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de prestarii servicii silvice nr.10010 din data de 04.01.2017 .

  1.  Se aprobă modificarea capitolul  IV  Valoarea Contractului si modalitati de plata,  art. 6,     din Contractul de prestarii servicii silvice nr.10010 din data de 04.01.2017 la pretul de  78 lei/an/ha Fără TVA .

 Art. 3-   Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara

 

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _11_____

Nr.voturi “pentru”:_____10_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___1______                         

                                                              

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

 

Tipărire Email