• Home
  • Hotarari
  • 2017
  • HOTĂRÂREA NR. 146 din 15.12.2017 privind aprobarea  fundamentarii Proiectului de Buget Local  pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019-2021

HOTĂRÂREA  NR. 150 din data de 15.12.2017 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Buru în anul 2017

ROMÂNIA

 JUDEŢUL CLUJ

 COMUNA IARA

 CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 150

din data de 15.12.2017

privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Buru în anul 2017

 

            Consiliul Local Iara întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 15.12.2017

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile:

 a) art. 36, alin.(2), lit.”d”şi alin.(6) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia labor locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 b) art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;

 c) art.4 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Ţinând seama de cererea formulată de Parohia Ortodoxă Buru   înregistrată sub nr.6027/15.12.2017, precum și de documentele anexate ;

 Luând act de :

a)referatul de aprobare al primarului comunei Iara,

  b)raportul de specialitate elaborat de Compartimentul Contabilitate 

 

HOTĂREȘTE

 

  Art.1 Se aprobă alocarea sumei 2.000 lei către unitatea de cult -Parohia Ortodoxă  Buru  în anul 2017  în vedere achizitionarii si  montarii unui cos de fum la biserica din localitatea Buru

Art.2. – Secretarul comunei Iara  comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

 

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

                                  

 Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

                                                              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR   

Tipărire Email