HOTĂRÂREA NR.151 din data de 29.12.2017 privind stabilirea valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, respectiv amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 2018

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Anexe HCL impozite si taxe  2018.pdf)Anexe HCL impozite si taxe 2018.pdf[ ]340 kB

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA

                                                               HOTĂRÂREA NR.151

                                                                 Din data de 29.12.2017

Privind stabilirea valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, respectiv amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul

2018

 

Consiliul Local Iara , județul Cluj , întrunit în ședință extraordinară în darta de 29.12.2017

Luând act de :

  • Expunerea de motive a primarului comunei Iara , Popa Ioan dorin
  •  Raportul  de  specialitate ,   promovat  de  către  Biroul Taxe şi Impozite Locale   din cadrul primăriei comunei Iara ;

În temeiul prevederilor:art. 9 pct. 3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

• art. 495, pct. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ; 

• art. 457, art. 458,art. 459, art. 460,art. 462, art. 465, art. 467, art. 470, art. 472, art. 474, art. 475, art. 477, art. 478, art. 481, art. 483, art. 486, art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

• art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

• art. 266, al. 6 din Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. C, art. 45 si art. 115 alin. 1, lit b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1. Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, respectiv amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 2018, astfel cum sunt ele prevăzute în anexele 1, 2, 3, 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2018.

ART .  3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul comunei Iara  prin Biroul  de Taxe şi impozite Locale.

ART.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Primarul comunei Iara ;

- Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj;

- Biroului  Taxe şi Impozite Locale

  Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnat,                                                                                                                                                                                                                                                     

                        ŞERBAN IOAN                                                                Secretar

 

Tipărire Email