• Home
  • Hotarari
  • 2018
  • HOTĂRÂREA NR. 101 Din data de 12.12.2018 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Iara  aprobat prin H.C.L. Iara  nr.33/1999 și prelungit prin H.C.L. Iara  nr.108/15.12. 2015

HOTĂRÂREA NR. 101 Din data de 12.12.2018 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Iara  aprobat prin H.C.L. Iara  nr.33/1999 și prelungit prin H.C.L. Iara  nr.108/15.12. 2015

HOTĂRÂREA NR. 101

Din data de 12.12.2018

privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Iara  aprobat prin H.C.L. Iara  nr.33/1999 și prelungit prin H.C.L. Iara  nr.108/15.12. 2015,  până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2020

 

                Consiliul Local al Comunei Iara,   Judeţul Cluj, întrunit  în şedinţa ordinară din data de 12.12.2018,

 Având în vedere următoarele:

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.5948/07.12.2018 ;

- prevederile art.23 și altele din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.45-46 alin.13 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

 - prevederile O.U.G. nr.85/2012 pentru modificarea alin.(13 ) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

 - prevederile Legii nr.303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13 ) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 - prevederile O.U.G. nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene;

- prevederile H.C.L. Iara  nr.33/1999 privind însuşirea P.U.G. (Planului Urbanistic General) al localităţii Iara  aşa cum a fost aprobat de către Consiliul Local Iara 

 - prevederile H.C.L. Iara  nr.108/15.12.2015 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.)

 - raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Iara ;

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e şi ale art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă ca termenul de valabilitate a Planului de Urbanism General (P.U.G.) însușit prin H.C.L. Iara nr. 33/1999 să fie prelungit până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Popa Ioan Dorin,  primarul Comunei Iara .

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj – ,  Primarului Comunei Iara  şi se aduce la cunoștința publică prin afişare pe pagina de internet . www.primariaiara.ro

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR                    

            BICA VASILE                                                    Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email