• Home
  • Hotarari
  • 2018
  • HOTĂRÂREA Nr. 104 din data de 12.12.2018 privind alocarea sumei de 4100 lei  de la bugetul pe anul 2018 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara

HOTĂRÂREA Nr. 104 din data de 12.12.2018 privind alocarea sumei de 4100 lei  de la bugetul pe anul 2018 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara

HOTĂRÂREA Nr. 104

din data de 12.12.2018

privind alocarea sumei de 4100 lei  de la bugetul pe anul 2018 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia sărbătorilor de Craciun

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12.12.2018

            Tinând cont de expunerea de motive a primarului nr. 5955/07.12.2018 precum si de referatul  de specialitate inregistrat cu nr. 5954 din data de 07.12.2018; avizul Comisiei de Specialitatea din cadrul  Consiliului Local.

            În baza art.111 alin (4) din Legea 1/2011 a Legea Educaţiei Naţionale ;

            În temeiul art. 14 alin. (4) din Legea 273/2006 Finanţele Publice Locale;  

 Reţinând prevederile art.66 alin (4)  din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale şi ale art. 5 alin (3), art. 48 alin (2) din Legea 272/2004 pivind promovarea şi protecţia drepturilor copilului, republicată ; 

             În baza  art. 36 ,alin.(2) art. 45 alin.(2) și art.115 din  Legea nr. 215/2001, privind administraţia  publică locală ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂREȘTE   :

             Art.1.   Se aprobă alocarea sumei  de 4.100 lei de la bugetul pe anul 2018 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara(15 lei/copil) ,  cu ocazia sărbătorilor de Craciun.

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara .

            Art. 3. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj – ,  Primarului Comunei Iara  şi se aduce la cunoștința publică prin afişare pe pagina de internet . www.primariaiara.ro.

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12 ____

Nr.voturi “pentru”:_____ 12 __

Nr. Voturi “contra”:____ . ____

Nr. Voturi atineri  ____ - _____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ

        BICA VASILE                                                          Secretarul comunei Iara  

Tipărire Email