Stiri recente:

H.C.L. nr. 82 din 21.07.2017 privind aprobarea nomenclatorului funcțiilor publice și personalului contractual

                                             

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA NR. 82

 Din  21.07.2017

privind aprobarea nomenclatorului funcțiilor publice și personalului contractual, coeficienților   și stabilirea salariilor conform LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

            Consiliul Local al comunei Iara , judetul Cluj, intrunit in sedinta extraordinară în data de 21.07.2017,

              Examinând proiectul de hotărărâre  privind stabilirea salariilor de bayă pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Iara – proiect din inițiativa primarului;

            Avand in vedere prevederile LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 11 și 38 urm., Anexa VIII

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,

            Legea 53/2003 Codul Muncii - actualizat

            Avand in vedere raportul de specialitatea  întocmit de , secretarul  comunei;

            In temeiul drepturilor conferite prin art. 36, alin.(1) 39  alin.(2) și  art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.   Se aproba  nomenclatorul şi coeficienţii care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Iara prevăzuţi în  Anexa 1 care  face parte din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aproba nomenclatorul şi  coeficientii care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţiile contractuale din aparatul de specialitate a primarului  comunei Iara prevăzuţi în  Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art3.  Salariile de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile prevăyute în Anexa 1 și Anexa 2 se determina prin înmulțirea coeficienților prevăyuți pentru fiecare funcție , cu salariul minim brut pe țară , garantat în plată, în vigoare.

Art.4. Cuantumul valoric al salariilor se stabilește prin dispoziția individuală a primarului, prin aplicarea coeficienților stabiliți la art. 1 şi 2 conform legii, și cu aplicarea sporurilor legal obținute de fiecare angajat individual, conform prevederilor art. 11 alin (3) din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .

Art.4. Pentru comunicarea prezentei hotărâri, în condiţiile legii,  se încredinţează secretarul comunei.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____12_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __8____

Nr.voturi “pentru”:___7_______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___1______

       Preşedintele şedinţei,                                                                        Contrasemnează,

     BACIU ALIN SEBASTIAN                                                             SECRETAR

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL