HOTĂRÂREA Nr.104 din 24.10.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

HOTĂRÂRE NR.104

Din 24.10.2017

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinara din data de 24.10.2017,

                        Având în vedere prevederile art. 35, alin.(1) coroborat cu art.47 alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, reăublicată , cu modificările și completările ulterioare  și ale art. 9, alin. (1) don Ordonața Guvernului nr. 35/2002 pentru abrobarea Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale , aprobată  prin Legea nr. 673/2002;

                        În temeiul prevederilor art.45, alin.(1)  si art.115 alin. (1) lit. b) , alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind  administraţiei publice locale,republicată , cu modifiicările și completările ulterioare

 

HOTĂREȘTE

 

                        Art.l.- Se alege dl consilier local ȘERBAN IOAN  în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local Iara  pentru perioada octombrie-decembrie   .                             

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara, precum și persoanei desemnate la art.1al prezentei hotărâri în vederea ducerii lla îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL                    

Comunei Iara

                ȘERBAN IOAN                                                

Tipărire