HOTĂRÂREA Nr. 111  Din data de  24.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenţi obiectivului de investiţie „Construire centru de sanatate in localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”

 

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  IARA

Comuna Iara , nr. 282, tel. 0264333247, fax.0374093428

                                            www. primariaiara.ro

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 111

 Din data de  24.10.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenţi obiectivului de investiţie „Construire centru de sanatate in localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”

 

            Consiliul Local al comunei Iara, jud Cluj, întrunit în şedinţa ordinara,  în data de 24.10.2017,

            Luand in dezbatere:

-Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind necesitatea si oportunitatea investitiei „Construire centru de sanatate in localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”

Vazand prevederile:

 

          Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. (b) si 36, alin. (4), lit. “e”, ale art. 45 si ale 115, alin. (1), li. (b) din Legea nr 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modifăcările şi completările ulterioare

                                             

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie „Construire centru de sanatate in localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj”

 

 

  Valoare totala a investitiei inclusiv TVA : 1.578.096 lei

                    Din care C+M : 1.065.704, inclusiv TVA

   Valoarea totala a investitiei fara TVA : 1.327.308 lei

                Din care C+M :  895.549 lei,  fara TVA

 

                 Capacitati: S desfasurata=552,6 mp

Art. 2. Se desemneaza reprezentantul legal al proiectului „Construire centru de sanatate in localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj” primarul comunei Iara, jud. Cluj, domnul POPA IOAN DORIN .

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Iara, Primarului si Instituţiei Prefectului judeţului Cluj. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

 

                                                                        

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

Tipărire