• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 34 din data de 19.04.2017 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

HOTĂRÂRE NR. 44 din data de 04.05.2018 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de închiriere pentru suprafeţele de pajişti

HOTĂRÂRE NR. 44

din data de 04.05.2018

privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunei Iara 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 04.05.2018

            Tinând cont de

            -expunerea de motive a primarului comunei Iara Înregistrată sub nr. 2323/19.04.2018

            Având în vedere  

-Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor , oraşelor respectiv al municipiilor;

-  OUG 34 /2013  privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legea fondului funciar nr.18/1991

              - Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c , alin .(5) lit. b , art.115 alin .(1), lit.b şi art.123 alin. (1), alin. (2) din Legea nr.215/2001Legea administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREȘTE :

Art.l.-  Se aprobă încheierea unor  acte aditionale  la contractele de închiriere a   păşunatului pentru speciile ovine, caprine, bovine și ecvine ale căror conținut se va completa cu următoarele prevederi, astfel:

La Capitolul II – Obiectul contractului punctul 1–Se va modifica numărul blocului fizic și respectiv, unde este cazul, suprafața (identificată) așa cum rezultă din harta APIA actualizată în anul 2018.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    POPA MIHAI VIOREL                                              Secretarul Delegat Comunei Iara

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates