• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 34 din data de 19.04.2017 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

HOTĂRÂREA NR.46 din data de 29.05.2018 privind aprobarea rezilierea  contractului  de  închiriere pentru suprafetele de pajişti

ROMÂNIA

                              JUDEŢUL  CLUJ

                              COMUNA IARA

                                     CONSILIUL  LOCAL  IARA

  IARA NR. 282 JUD. CLUJ

  TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

   www.primariaiara.ro

HOTĂRÂREA NR.46

din data de 29.05.2018

privind aprobarea rezilierea  contractului  de  închiriere pentru suprafetele de pajişti aflate în domeniul public /privat al comunei Iara -  nr. 3648/05.06.2015  a Comunei Iara cu Buzgar Ziluța-Maria   PFA

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2018,

            Având în vedere  prevederile art.9  al. (4) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 precum și cererea d-nei Buzgar  Ziluța –Maria PFA înregistrată sub nr. 2.485/02.05.2018

 - Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor , oraşelor respectiv al municipiilor;

              - Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil

  - art lX  lit.  h şi  l)  din contractul de închiriere pentru suprafetele de pajişti aflate în domeniul public /privat al comunei Iara - nr. 3586/04.06.2015  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c , alin .(5) lit. b , art.115 alin .(1), lit.b şi art.123 alin. (1), alin. (2) din Legea nr.215/2001Legea administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREȘTE

Art.l.-  Se aprobă rezilierea  contractului de  închiriere pentru suprafetele de pajişti aflate în domeniul public /privat al comunei Iara nr. 3648/05.06.2015 a Comunei Iara  cu Buzgar Ziluța Maria PFA în baza art lX.  din contractul de închiriere şi anume  Incetarea contractului „ Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situatii:  lit.h „ în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata , prin renunţare , fără plata unei despăgubiri „ şi  lit.l)” în cazul în care se constată că pajiștea închiriată nu este folosită”

Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică , prin intermediul  secretarului comunei , în termenul prevăzut de lege , primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj,  Buzgar Ziluța Maria PFA şi  se aduce la cunoştinţă  publică prin afişare.

 

            Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

    POPA MIHAI VIOREL                                              Secretarul Delegat al Comunei  Iara

                                                          

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates