• Home
  • Hotărâri
  • H.C.L.   nr.  44 din data de 16.06.2016 privind aprobarea reglementării situației tehnice și juridice a imobilului situat în loc. Iara nr.211 – teren școală Iara.

HOTĂRÂREA NR.48 din data de 29.05.2018 cu privire la aprobarea efectuării lucrarilor de „Reabilitare şi dotare cămin cultural , localitatea Iara, comuna Iara , judeţul Cluj ”

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

 COMUNA IARA

 CONSILIUL  LOCAL  IARA

  IARA NR. 282 JUD. CLUJ

  TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

     www.primariaiara.ro

HOTĂRÂREA NR.48

din data de 29.05.2018

cu privire la aprobarea efectuării lucrarilor de „Reabilitare şi dotare cămin cultural , localitatea Iara, comuna Iara , judeţul Cluj ” prin lucrari exectuate pe domeniul public al comunei Iara

               Consiliul Local al comunei Iara judeţul Cluj, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.05.2018

            Avand in vedere Cerificatul de Urbanism nr. 214/2016 emis de Consiliul Judeţean Cluj

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;

Tinând cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,precum şi de prevederile Legii nr. 215/2001, art. 36 alin (2) lit c), art. 38,  

In temeiul art. 45 alin (1) si (3) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREŞTE  

              Art.1.  Se aproba efectuarea lucrarilor de  „ Reabilitare şi dotare cămin cultural , localitatea Iara, comuna Iara , judeţul Cluj”

            Art.2. Se aproba accesul pe domeniul public al Comunei Iara , pentru efectuarea lucrărilor necesare pentru realizarea investiţiei, cu condiţia aducerii terenului la starea iniţială.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de aparatul propriu al consiliului local si al primarului , şi va fi  comunicată  Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

            Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.3 prin preşedinte de comisie, dl. Baciu Alin Sebastian

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    POPA MIHAI VIOREL                                              Secretarul Delegat al Comunei  Iara

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates