• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR.62 Privind alocarea sumei de 700 lei  de la bugetul pe anul 2019 în vederea achizitionării de produse alimentare  şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia Zilei Copilului

HOTĂRÂREA NR.49 din data de 29.05.2018 privind alocarea sumei de 1100 lei  de la bugetul pe anul 2018 în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri)

ROMÂNIA

 JUDEŢUL  CLUJ

   COMUNA IARA

    CONSILIUL  LOCAL  IARA

     IARA NR. 282 JUD. CLUJ

     TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

     www.primariaiara.ro

HOTĂRÂREA NR.49

din data de 29.05.2018

privind alocarea sumei de 1100 lei  de la bugetul pe anul 2018 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia Zilei Copilului

Având în vedere expunerea de motive nr. 2859 din  24.05.2018 a Primarului comunei Iara si adresa Scolii Gimnaziale Iara nr.321/24.05.2018 si

 Tinând cont de art.111 alin (4) din Legea 1/2011 a Legea Educaţiei Naţionale

Având în vedere Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.36 alin6, ptc.5 si 6 si alin 9

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.5, alin. 3, art.20, alin.1 lit.h si i, art.22, alin.1, art.23 alin1 si

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂREŞTE

 Art. 1 Alocarea  sumei de 1.100 lei   pentru achiziţionarea de produse alimentare (dulciuri) şi  acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia Zilei Copilului

Art.2 Cheltuielile  vor fi realizate de la bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara, cap. 51 – administratie publica si actiuni externe.

 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Cluj în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei Iara şi compartimentrului Finaciar-contabil

            Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile  si Comisiei nr. 2 prin preşedinte dl Mureşan Ioan Adrian

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    POPA MIHAI VIOREL                                              Secretarul Delegat al Comunei  Iara

                                                          

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates