• Home
  • Hotărâri
  •  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Ocolişel în anul 2019

HOTĂRÂREA NR.  50 din data de 29.05.2018 privind alegerea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

 

 HOTĂRÂREA NR.  50

din data de 29.05.2018

privind alegerea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de lucrari pentru: Proiectare si executie  „ Modernizare și reabilitare Școală cu cls. I-IV din localitatea Iara, comuna Iara, jud Cluj ”

                        Consiliul local al comunei Iara, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinară din  data de 29.05.2018

                        Avand in vedere necesitatea atribuirii contractului de lucrari pentru: Proiectare si executie

 „ Modernizare și reabilitare Școală cu cls. I-IV din localitatea Iara, comuna Iara, jud Cluj ”         

                          Analizand proiectul de hotarare cu privire la realizarea investitiei: Proiectare si executie  „ Modernizare și reabilitare Școală cu cls. I-IV din localitatea Iara, comuna Iara, jud Cluj ”initiat de catre primarul comunei Bontida,

                        Tinand cont de :

  •  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b”, alin. 4, lit. “f” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,
  • Prevederile art. 104, alin. 1, lit.(a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

                        Luand act de avizul favorabil dat proiectului de hotarare de catre Comisia de specialitate buget-finante,

                        Constatand indeplinirea prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                        In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂREŞTE  :

                        Art. 1. – Se aprobă alegerea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de lucrari pentru: Proiectare si executie  „ Modernizare și reabilitare Școală cu cls. I-IV din localitatea Iara, comuna Iara, jud Cluj

                               Art.  2  Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Cluj în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei Iara.

    În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    POPA MIHAI VIOREL                                              Secretarul Delegat al Comunei  Iara

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates