• Home
  • Hotărâri
  •  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Ocolişel în anul 2019

H O T Ă R Â R EA NR . 51 din data de 29.05.2018 privind scoaterea la licitatie  în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 368 mc

 

 H O T Ă R Â R EA NR . 51

din data de 29.05.2018

privind scoaterea la licitatie  în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 368 mc, conform  APV685P-Primaria Iara  

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.05.2018

              Având in vedere;

            - act de punere în valoarea nr. 685P – Primăria Iara ,  emis de Directia Silvica Cluj- Ocolul Silvic Turda

            - referatul de specialitate înregistrat sub nr. 2899/29.05.2018

            -  avizul favorabil al Comisiei de specilaitate a Consiliului Local Iara

           Tinand seama de prevederile;

- H.G. nr.715/05.10.2017, privind  Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

           -art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.        

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

  Art. 1: Se aproba scoaterea la licitaţie în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 368 mc, conform  APV 685P-Gabriana ,   în vederea aprovizionării instituțiilor comunei cu lemn de foc și pentru vânzare către populație.

   Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro                     

            Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 - Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    POPA MIHAI VIOREL                                              Secretarul Delegat al Comunei  Iara

                                                          

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates