• Home
  • Hotărâri
  •  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Ocolişel în anul 2019

H O T Ă R Â R EA Nr. 52 din data de 29.05.2018    privind aprobarea  modificarii cuantumului cotizaţiei membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “5 ARDEAL”

H O T Ă R Â R EA Nr. 52

din data de 29.05.2018   

privind aprobarea  modificarii cuantumului cotizaţiei membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “5 ARDEAL”începând cu data de 1 aprilie  2018

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedinta ordinară la data de  29.05.2018,

 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificarii cuantumului cotizaţiei membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “5 ARDEAL”începând cu data de 1 aprilie  2018,

 Analizând referatul nr. 2901 din data de 29.05.2018 al compartimentului financiar contabil prin care se propune aprobarea modificării cuantumului cotizatiei membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “5 ARDEAL”începând cu data de 1 aprilie  2018;

Având în vedere prevederile Ordonaței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații aprobată prin legea 245/2005 cu modificările și completările ulterioare;

  Tinând cont de Hotărârea  AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “5 ARDEAL” nr. 1/27.03.2018

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art.44 al.(1)  din Legea nr.215/2001, republicată a administrației publice locale,

Luând act de prevederile art.36 al.(6), pct. 9 şi 14, a art.45, ale art115, al.(1)lit.b, al.(3),(5),(6) şi (7) din Legea nr.215/2001, rebublicată, a administraşiei publice locale

HOTĂREȘTE :

Art. 1.  Se aprobă modificarea cuantumului cotizaţiei membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “5 ARDEAL” începând cu data de 1 aprilie 2018, în cuantum de 3.800 lei /an.

Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică , prin intermediul  secretarului comunei , în termenul prevăzut de lege , primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi ADI  “5 ARDEAL” se aduce la cunoştinţă  publică prin afişare.

            Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12_____

Nr.voturi “pentru”:_____10______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___2______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    POPA MIHAI VIOREL                                              Secretarul Delegat al Comunei  Iara

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates