• Home
  • Hotărâri
  •  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Ocolişel în anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 53 din data de 28.06.2018

COMUNA IARA 

CONSILIUL  LOCAL  IARA

IARA NR. 282 JUD. CLUJ

TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

 

 

 HOTĂRÂREA NR. 53

Din data 28.06.2018

 

Consiliul Local al Comunei Iara, jud. Cluj, întrunit in şedinţa ordinara in data de 28.06.2018, având in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Iara jud. Cluj, la Proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea:

-valorii de investiţie a proiectului intitulat „MODERNIZARE GRADINITA IN COMUNA IARA, JUDETUL CLUJ”, in Comuna Iara, Judetul Cluj, cu o valoare totala de 1.763.833,87 lei din care: 1.301.263,46 lei valoare eligibila si 462.570,41 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00011761300562/21.03.2018 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;

-solicitarii unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 650.629,40 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 650.629,40 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „MODERNIZARE GRADINITA IN COMUNA IARA, JUDETUL CLUJ”, Comuna Iara, Judetul Cluj,  in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00011761300562/21.03.2018 incheiat cu  Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate, in temeiul Art.45 alin.(1)  si Art.115 alin.(1)  lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare,

 

HOTĂREȘTE  :

 

Art.l. Se aproba valoarea de investiţie a proiectului  cu o valoare totala de 1.763.833,87 lei din care: 1.301.263,46 lei valoare eligibila si 462.570,41 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00011761300562/21.03.2018 incheiat  cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;

Art.2. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 650.629,40 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 650.629,40 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „MODERNIZARE GRADINITA IN COMUNA IARA, JUDETUL CLUJ”, in Comuna Iara, Judetul Cluj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00011761300562/21.03.2018 incheiat cu  Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Art.3. Se aproba plata unui comision  de garantare in valoare de 0,05% pe luna din valoarea scrisorii de garantie, stabilit prin  Ordin MADR nr. 34 / 07.02.2018.

Art.4. Primarul comunei Iara, jud. Cluj, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __ 12    _____

Nr.voturi “pentru”:_____  12    ______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    POPA MIHAI VIOREL                                              Secretarul Delegat al Comunei  Iara

                                              

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates