• Home
  • Hotărâri
  •  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Ocolişel în anul 2019

HOTĂRÂREA NR.54 din data de 28.06.2018  privind înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl  Popa Mihai Viorel cu dl Todor Darius Eugen

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

IARA NR. 282 JUD. CLUJ

 TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

    

HOTĂRÂREA NR.54

din data de 28.06.2018 

privind înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl  Popa Mihai Viorel cu dl Todor Darius Eugen

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință ordinară la data de  28.06.2018,

Având în vedere că dl Preşedite de şedinţă  a părăsit lucrările şedinţei consiliului Local

 În baza - prevederilor art.45 alin.(1) , art.47 alin(3)şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se  aprobă înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl consilier  Popa Mihai Viorel cu  dl consilier Todor Darius Eugen

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    TODOR DARIUS EUGEN                                           Secretarul Delegat al Comunei  Iara

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates