• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 34 din data de 19.04.2017 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

H O T Ă R Â R EA NR. 56 din data de 28.06.2018 privind comemorarea eroului național,  martir Ioan Arion, sfințirea statuii  la data de 1 decembrie 2018 și alocare sume pentru organizarea zilei comunei 

CONSILIUL  LOCAL  IARA

IARA NR. 282 JUD. CLUJ

                       TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

 

H O T Ă R Â R EA NR. 56

Din data de 28.06.2018

privind comemorarea eroului național,  martir Ioan Arion, sfințirea statuii  la data de

1 decembrie 2018 și alocare sume pentru organizarea zilei comunei  „Sărbătoare si tradiţii la Iara”- Ediţia -3-2018

 

Consilul Local al Comunei IARA, întrunit în sedinţă ordinară în data de  28.06.2017.

            Având în vedere:                  

  • expunerea de motive a primarului comunei Iara, domnul Popa Ioan Dorin, înregistrata la nr.3297/28.06.2018;
  • raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 3298/28.06.2018
  • prevederile Legii nr. 96/2003 pentru aprobarea OG nr. 53/2002 privind aprobarea statutului cadru al unitatilor administrativ-teritoriale;
  • prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Iara, nr. 13/13.02.2018, privind aprobarea bugetului local al comunei Iara  pentru anul 2018;
  • prevederile art. 20, lit. (h) şi lit. (i) din Legea 273/2006 - legea finanţelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederile art. 36 alin. (2) lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificările şi completările ulterioare,

                        In temeiul art. 45 aliniatul (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă organizarea manifestărilor ocazionate de comemorarea  eroului national , martir Ioan Arion si sfintirea statuii la data de 1 decembrie 2018  .

Art. 2.  Se aprobă organizarea manifestărilor ocazionate de Ziua comunei -”Sărbătoare  şi tradiţii la Iara „-Ediţia 3, 2018 în data de 28.07.2018.

Art.3. Manifestările evenimentului ”Sărbătoare şi tradiţii la Iara” se vor desfasura în Baza Sportiva  a comunei Iara , conform programului anexat .

Art.4. Pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea zilei comunei se vor utiliza resurse băneşti legal constituite în bugetul local al comunei Iara

Art.5. Se alocă suma 40.000 lei din bugetul local al comunei Iara , pentru desfăşurarea evenimentului, „Sărbatoare si traditii la Iara,” -Ediţia 3, 2018

Art.6. Se imputerniceşte primarul comunei Iara cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art.7. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afişare si prin publicare pe pagina de internet a primăriei si va fi comunicata primarului comunei si Institutiei Prefectului - judeţul Cluj .

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.și avizul  Comisiei nr. 2 prin președinte Mureșan Adrian

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    TODOR DARIUS EUGEN                                        Secretarul Delegat al Comunei  Iara

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates