• Home
  • Hotărâri
  •  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Ocolişel în anul 2019

HOTĂRÂREA NR.57 din data de 28.06.2018 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local în vederea acordării unor premii  pentru fiecare cuplu de vârstnici care implinesc 50 de ani de casătorie

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 IARA NR. 282 JUD. CLUJ

    TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

www.primariaiara.ro

HOTĂRÂREA NR.57

din data de 28.06.2018

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local în vederea acordării unor premii  pentru fiecare cuplu de vârstnici care implinesc 50 de ani de casătorie neîntreruptă ,  în cursul anului 2018

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28.06.2018

            Ţinând seama de proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Iara ,  precum si de expunerea  de motive  a primarului înregistrată sub nr.3276/27.06.2018, și referatul de specialitate  înregistrat  sub  nr.3277/27.06.2018,  

            Având în vedere prevederile :

            -art.36 alin.(1), alin(2), lit. b, alin(4) lit.a și alin(6), lit. a, punctual 2și 3  din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu  modificările și completările ulterioare;

            -art.19 alin.(1) lit.a din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare;

            -art.77 alin.(1) și alin. (4) lit. a din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

            -Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice , republicată , cu modificările și completările

            -Legea nr116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale ,cu  modificările și completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. b, alin.(4) , lit. a, art.115, alin1, lit.b din Legea .nr.215/2001 privid administraţia publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂREȘTE

                         Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 250 lei din bugetul local ,  pentru fiecare cuplu de vârstnici care împlinesc  50 de ani de la căsătorire  neîntreruptă în cursul anului 2018.

                        Art. 2. Se aprobă acordarea de diplome  omagiale cuplurilor de vârstnici care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2018.

                        Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată  Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    TODOR DARIUS EUGEN                                        Secretarul Delegat al Comunei  Iara

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates