• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA Nr. 54 privind modificarea preturilor de  pornire la la licitatie a   masei  lemnoase  din  partiziile : 693P Gabriana (rărituri) şi 709P-Valea Negrii(rărituri)

HOTĂRÂREA NR.58 din 28.06.2018 privind alocare sume pentru premierea   elevilor Răfăilă Andra Mihaela, Hărăguș Bianca ,  Marian Paula Octavia, Vîtcă Alexia Diana, Arion Claudiu Vasile , care au obținut rezultate deosebite

HOTĂRÂREA NR.58

Din 28.06.2018

privind alocare sume pentru premierea   elevilor Răfăilă Andra Mihaela, Hărăguș Bianca ,  Marian Paula Octavia, Vîtcă Alexia Diana, Arion Claudiu Vasile , care au obținut rezultate deosebite la olimpiade, evaluare națională la învățătură și purtate în anul școlar 2017-2018

 Consiliul local Iara  întrunit în ședința ordinara din data de 28.06.2018

Luând  în dezbatere proiectul de privind alocare sume pentru premierea  elevilor Răfăilă Andra Mihaela, Hărăguș Bianca ,  Marian Paula Octavia, Vîtcă Alexia Diana, Arion Claudiu Vasile , care au obținut rezultate deosebite la olimpiade, evaluare națională la învățătură și purtate în anul școlar 2017-2018, elaborat din iniţiativa  primarului comunei Iara ,Popa Ioan Dorin  în calitatea sa de iniţiator.

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de d-na Vomir Maria Rodica  înregistrat sub nr. 3268/27.06.2018, precum și adresa  directorului Scolii Gimnaziale Iara nr. 378/22.06.2018

 Tinând cont de prevederile art.12 alin.5 , art.20 alin 1 din Legea nr.1/2001 Legea Educației Naționale de dispozițiile HG nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

În considerarea dispozițiilor art. 36 alin.1, alin.6, lit. a, pct.1, art.45, art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind admnistrația publică locală  republicată , cu modificările și completările ulterioar,

HOTĂREȘTE

 

Art.1. Se aprobă  acordarea diplomei de excelență , si a  unui premiu în sumă de 500 lei elevilor Răfăilă Andra Mihaela, Hărăguș Bianca ,  Marian Paula Octavia, Vîtcă Alexia Diana, Arion Claudiu Vasile

Art.2.Sumele necesare acordării premiului prevăzute la art.1   sunt cuprinse în bugetul  comunei Iara pe anul 2018 , capitolul 67 „ Servicii culturale” Aliniat 20.01.30”Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare „

Art. 3. Decernarea diplomelor şi premiilor reglementate la art.1 , se face de către primarul comunei Iara , în cadru festiv, cu ocazia Zilei comunei  „  Sărbătoare și Tradiții la Iara  ” organizată în data de 28 iulie 2018 .

Art.4. Secretarul comunei Iara  comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile şi avizul Comisiei nr. 2 prin preşedinte Mureşan Ioan Adrian

.În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10_____

Nr.voturi “pentru”:_____10______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

    TODOR DARIUS EUGEN                                        Secretarul Delegat al Comunei  Iara  

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates