• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR.62 Privind alocarea sumei de 700 lei  de la bugetul pe anul 2019 în vederea achizitionării de produse alimentare  şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia Zilei Copilului

HOTĂRÂREA NR.58 din 28.06.2018 privind alocare sume pentru premierea   elevilor Răfăilă Andra Mihaela, Hărăguș Bianca ,  Marian Paula Octavia, Vîtcă Alexia Diana, Arion Claudiu Vasile , care au obținut rezultate deosebite

HOTĂRÂREA NR.58

Din 28.06.2018

privind alocare sume pentru premierea   elevilor Răfăilă Andra Mihaela, Hărăguș Bianca ,  Marian Paula Octavia, Vîtcă Alexia Diana, Arion Claudiu Vasile , care au obținut rezultate deosebite la olimpiade, evaluare națională la învățătură și purtate în anul școlar 2017-2018

 Consiliul local Iara  întrunit în ședința ordinara din data de 28.06.2018

Luând  în dezbatere proiectul de privind alocare sume pentru premierea  elevilor Răfăilă Andra Mihaela, Hărăguș Bianca ,  Marian Paula Octavia, Vîtcă Alexia Diana, Arion Claudiu Vasile , care au obținut rezultate deosebite la olimpiade, evaluare națională la învățătură și purtate în anul școlar 2017-2018, elaborat din iniţiativa  primarului comunei Iara ,Popa Ioan Dorin  în calitatea sa de iniţiator.

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de d-na Vomir Maria Rodica  înregistrat sub nr. 3268/27.06.2018, precum și adresa  directorului Scolii Gimnaziale Iara nr. 378/22.06.2018

 Tinând cont de prevederile art.12 alin.5 , art.20 alin 1 din Legea nr.1/2001 Legea Educației Naționale de dispozițiile HG nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

În considerarea dispozițiilor art. 36 alin.1, alin.6, lit. a, pct.1, art.45, art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind admnistrația publică locală  republicată , cu modificările și completările ulterioar,

HOTĂREȘTE

 

Art.1. Se aprobă  acordarea diplomei de excelență , si a  unui premiu în sumă de 500 lei elevilor Răfăilă Andra Mihaela, Hărăguș Bianca ,  Marian Paula Octavia, Vîtcă Alexia Diana, Arion Claudiu Vasile

Art.2.Sumele necesare acordării premiului prevăzute la art.1   sunt cuprinse în bugetul  comunei Iara pe anul 2018 , capitolul 67 „ Servicii culturale” Aliniat 20.01.30”Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare „

Art. 3. Decernarea diplomelor şi premiilor reglementate la art.1 , se face de către primarul comunei Iara , în cadru festiv, cu ocazia Zilei comunei  „  Sărbătoare și Tradiții la Iara  ” organizată în data de 28 iulie 2018 .

Art.4. Secretarul comunei Iara  comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile şi avizul Comisiei nr. 2 prin preşedinte Mureşan Ioan Adrian

.În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10_____

Nr.voturi “pentru”:_____10______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

    TODOR DARIUS EUGEN                                        Secretarul Delegat al Comunei  Iara  

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates