• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 34 din data de 19.04.2017 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

HOTĂRÂREA NR. 59 din data de 28.06.2018 privind alocare sume pentru premierea  d-nei Deaș Valearia cel mai vârstnic locuitor al  satului Borzești

HOTĂRÂREA NR. 59

din data de 28.06.2018

privind alocare sume pentru premierea  d-nei Deaș Valearia cel mai vârstnic locuitor al  satului Borzești

               Consiliul Local Iara  întrunit în ședința ordinara din data de 28.06.2018

Luând  în dezbatere proiectul de privind alocare sume pentru premierea   pentru premierea  d-nei Deaș Valearia cel mai vârstnic locuitor al  satului Borzești , elaborat din iniţiativa  primarului comunei Iara ,Popa Ioan Dorin  în calitatea sa de iniţiator.

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de d-na Vomir Maria Rodica  înregistrat sub nr. 3283/27.06.2018,

 Tinând cont de prevederile art.5, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanatele publice locale, modificata si completata;

În considerarea dispozițiilor art. 36 alin.1, alin.6, lit. a, pct.1, art.45, art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind admnistrația publică locală  republicată , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂREŞTE

Art.1. Se aprobă  acordarea diplomei de Cel Mai Varstnic Locuitor al satului Borzeşti  , si a  unui premiu în sumă de 500 lei d-nei Deaș Valeria

Art.2. Sumele necesare acordării premiului prevăzute la art.1   sunt cuprinse în bugetul  comunei Iara pe anul 2018 , capitolul 67 „ Servicii culturale” Aliniat 20.01.30”Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare „

Art.3. Decernarea diplomei şi a premiului  reglementate la art.1 , se face , în cadru festiv, cu ocazia desfășurării  evenimentului ”Fiii Satului Borzesti”  organizată în data de 28 iulie 2018 .

Art.4. Secretarul comunei Iara  comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.                                                                        

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

.În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    TODOR DARIUS EUGEN                                        Secretarul Delegat al Comunei  Iara  

 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates