• Home
  • Hotărâri
  •  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Ocolişel în anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 60 din data de 28.06.2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltarea şi valorificare în anul 2018

CONSILIUL  LOCAL  IARA

IARA NR. 282 JUD. CLUJ

TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

www.primariaiara.ro

HOTĂRÂREA NR. 60

din data de 28.06.2018

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltarea şi valorificare în anul 2018, din fondul forestier proprietate publică a Comunei  IARA , modalitatea de valorificare şi preţurile de vânzare a acesteia

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2018

              Având in vedere;

           -adresa Direcției Sivică Cluj -Ocolulului  Silvic Turda  nr. 10771 din  07.06.2018 si înregistrată  la Primăria comunei Iara sub  nr. 3051 din data de 11.06.2018 în care se propune aprobarea unui volum de masa lemnoasa pentru  recoltare

            - referatul de aprobare  înregistrat cu nr.3281/27.06.2018

           Tinand seama de prevederile;

           - art. 4 lit.b) si art.6 alin.1 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ;

            - Decizia nr. 535/25.10.2017 a Directorului General al regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2018

           -art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.        

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

 Art.1: Se aprobă volumul de masă  lemnoasă, în cantitate de  1120 mc propus pentru a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Iara, conform APV 686 P Bondureasa Mare,  APV 687 P Bondureasa , APV 692 P Bondureasa,  APV 693P Gabriana

Art.2: Se aproba scoaterea la licitaţie masei  lemnoase în cantitate  totală de de 1.120 mc, din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Iara conform APV 686 P Bondureasa Mare,  APV 687 P Bondureasa , APV 692 P Bondureasa,  APV 693P Gabriana,    ca   “masă lemnoasă pe picior”organizată de  Direcţia Silvică Cluj .

Art. 3. Se aprobă  pretul de pornire la licitaţie după cum urmează:

  • APV 686 P Bondureasa Mare-200 lei/mc;
  • APV 687 P Bondureasa,-180 lei/mc;
  •  APV 692 P Bondureasa-160 lei/mc;
  • APV 693P Gabriana-160 lei/mc;

Preţurile nu conţin TVA

           Art.4:  Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate   prin grija secretarului Comunei Iara .

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-___

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    TODOR DARIUS EUGEN                                        Secretarul Delegat al Comunei  Iara     

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates