• Home
  • Hotărâri
  •  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Ocolişel în anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 61 din data de 28.06.2018 privind aprobarea necesarului de lemn de foc pentru instituțiile publice locale ,a preţului  lemnului de foc către populație , pretul de pornire la licitatie pentru lemnul de lucru

CONSILIUL  LOCAL  IARa

   IARA NR. 282 JUD. CLUJ

                              TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

   www.primariaiara.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 61

din data de 28.06.2018

privind aprobarea necesarului de lemn de foc pentru instituțiile publice locale ,a preţului  lemnului de foc către populație , pretul de pornire la licitatie pentru lemnul de lucru

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2018

              Având in vedere;

            - expunerea de motive a primarului comunei Iara înregistrată cu nr.3284 /27.06.2018 ;

            - referatul de specialitate înregistrat cu nr.3285/27.06.2018

           Tinand seama de prevederile;

           - art. 4 lit.b) si art.6 alin.1 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ;

           -art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.

            -- Decizia nr. 535/25.10.2017 a Directorului General al regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2018 

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

 Art.1: Se aprobă necesarul de lemn de foc pentru instituțiile de interes local  pentru sezonul rece 2018-2019 ,recoltat din   APV509 Valea  Negrii în cantitate de 1145 m.c.  după cum urmează:

 – Primaria  comunei Iara – cantitatea de  150 metri steri (ms);

 -Centrul de Sănatate Iara,- cantitatea de 50 metri steri (ms) ;

-Scoala Gimnazială Iara – cantitatea de mc 100 metri steri(ms).

Art. 2. (1)  Se aprobă ca lemnul exploatat , cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 de cm , provenit din APV509 Valea  Negrii, să fie valorificat direct către populație în vederea satisfacerii solicitărilor de lemn pentru încălzire , în condițiile  art. 45, alin. 1 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică , aprobat prin H.G. nr. 715/2017.

(2) Vânzarea lemnului pentru foc va fi făcut pe baza tabelelor întocmite de către proprietar U.A.T. Iara în baza cererilor depuse  la primărie .

Art. 3 Se aprobă acordarea lemnului de foc locuitorilor comunei Iara prin vânzare directă , din fondul forestier aflat în proprietatea comunei Iara .

Art. 4  (1) Se aprobă acordarea lemnului de foc  prin vânzare  pentru familiile care au domiciliul sau reședinta în comuna Iara  și care nu dețin pădure în proprietate, în cantitate de 10 metri steri /familie

 (2) Se aprobă acordarea lemnului de foc  prin vânzare  pentru unităţile de cult din comuna Iara  și care nu dețin pădure în proprietate, în cantitate de  10 metru cub/unitate de cult

    (3)  Se aprobă ca prețul de vânzare pentru  lemn de foc să se facă în funcție de specii astfel |:

 Nr. Crt

Specia

Pret/ metru ster

1

 FAG , CARPEN –esență tare

140 lei

2

MESTEACAN  , PALTIN  , ULM  - esență tare

130 lei

3

TEI , PLOP , MOLID- esență moale

110 lei

4

CRENGI

60 lei

Art. 5. Se aprobă ca lemnul de lucru fasonat  provenit din APV509 Valea  Negrii cu diametrul mai mare de 24 cm, scos la drum auto  să fie valorificat prin vânzare la licitație.

Art. 6. Se aprobă  vânzarea directă  către populaţie ca lemn de lucru fasonat  provenit din APV509 Valea  Negrii cu diametrul mai mare de 24 cm conform  art 45, alin. 11 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică , aprobat prin H.G. nr. 715/2017, pe baza cererilor depuse la primăria comunei Iara.

Art. 6 (1) Se aprobă scoaterea la licitatie a lemnului provenit din APV 685 P Gabriana  în cantitatea de 368 mc, ca lemn fasonat la drum auto .

(2)  Licitatia sa fie organizată de Primaria Comunei Iara iar prețul de pornire la licitatie este de ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­300 lei metru cub (mc).

(3) Se aprobă  ca  în conformitate cu prevederile art. 13 din H.G. nr. 715/2017,  ca tipul licitațiilor organizate în cursul anului 2018 pentru valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier aflat în proprietatea publică a comunei Iara să fie de tip licitație cu strigare .

 Art.7  Prezenta hotărâre se comunica  Instituției Prefectului Cluj, Primarului Comunei Iara , Direcției Silvice Cluj- Ocolul silvic Turda   prin grija secretarului Comunei Iara .

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

.În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    TODOR DARIUS EUGEN                                        Secretarul Delegat al Comunei  Iara  

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates