• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 34 din data de 19.04.2017 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

 H O T Ă R Â R EA NR . 63 din data de 28.06.2018 privind scoaterea la licitatie  în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 36 mc

COMUNA IARA

 CONSILIUL  LOCAL  IARA

IARA NR. 282 JUD. CLUJ

 TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

www.primariaiara.ro

 

 H O T Ă R Â R EA NR . 63

din data de 28.06.2018

privind scoaterea la licitatie  în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 36 mc, conform  APV698P-Valea Negrii  

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2018

              Având in vedere;

            - act de punere în valoarea nr. 698P – Valea Negrii ,  emis de Directia Silvica Cluj- Ocolul Silvic Turda

            - referatul de specialitate

            -  avizul favorabil al Comisiei de specilaitate a Consiliului Local Iara

           Tinand seama de prevederile;

- H.G. nr.715/05.10.2017, privind  Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

           -art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.        

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

  Art. 1: Se aproba scoaterea la licitaţie în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 36 mc, conform  APV 698P- Valea Negrii.

   Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro                  

         În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

    TODOR DARIUS EUGEN                                          Secretarul Delegat al Comunei  Iara

                                                          

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates