• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 34 din data de 19.04.2017 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

HOTĂRÂREA NR. 62 din data de 28.06.2018 privind alocarea cantităţii de 15 metri cubi  lemn de foc

CONSILIUL  LOCAL  IARA

IARA NR. 282 JUD. CLUJ

TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

www.primariaiara.ro

HOTĂRÂREA NR. 62

Din data de 28.06.2018

privind alocarea cantităţii de 15 metri cubi  lemn de foc,  numitului Nap Dorin , proprietarul terenului din locul numit “Lara “ în schimbul utilizării terenului pentru depozitarea lemnului exploatat din Partida 509 Valea Negrii şi Partida  698-Valea Negrii

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2018

              Având in vedere;

           - expunerea de motive a primarului comunei Iara ;

            - referatul de specialitate al compartimentului de specialitate

           Tinand seama de prevederile;

           - HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ;

           -Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.          

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

 Art.1: Se aprobă alocarea  cantităţii de 15 metri cubi  lemn de foc numitului Nap Dorin,  proprietarul terenului din locul numit “Lara” –  în schimbul utilizării terenului pentru depozitarea lemnului exploatat din Partida 509 şi 698 Valea Negrii.

           Art.2:  Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate   prin grija secretarului Comunei Iara .

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-_______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    TODOR DARIUS EUGEN                                        Secretarul Delegat al Comunei  Iara

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates