• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 29.11.2018 privind modificarea   modului de valorificare a lemnului de lucru fasonat din partiziile  509 Valea Negrii şi  698 Valea Negrii

HOTĂRÂREA Nr. 90 din data de 18.10.2018 privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul III anul 2018

HOTĂRÂREA Nr. 90

din data de 18.10.2018

privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul III anul 2018

 

Consiliul Local al comunei Iara , întrunit în ședință ordinară la data de 18.10.2018

           Având in vedere prevederile:

                  - prevederile Legii  nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018

                  -art 57, alin 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si  completarile   ulterioare;

           Art.36  alin (1) ,(2) lit. b), coroborat cu alin 4 , lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

          Luand act de;

          -referatul de aprobare al primarului comunei Iara  , inregistrat  sub nr.4959/18.10.2018,

          -raportul de specialitate elaborate de contabilitate , inregistrat sub nr.4957/18.10.2018

          - raport de avizare a Comisiei de specialitate  nr. 1 din cadrul Consiliului local Iara

          -execuţia bugetară emisă de M. F.P. la data de 30.09.2018

          In temeiul prevederilor art. 45 alin (2) din Legea administratie publice locale nr.215/2001 republicata , cu modificarile  si completarile ulterioare,

HOTĂREŞTE

       Art.1- Se aprobă Situațiile financiare  al Comunei Iara pe trimestrul III,  anul  2018.

      Art.2- Prezenta  hotărâre se comunica primarului comunei Iara , Instituţiei   Prefectului Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului de legalitate si compartimentul  finaciar -contabil din cadrul primăriei comunei Iara

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR                    

               BICA VASILE                                                       Drăghiciu Petruța Mariana

 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates