HOTĂRÂREA Nr. 90 din data de 18.10.2018 privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul III anul 2018

Publicat in .

HOTĂRÂREA Nr. 90

din data de 18.10.2018

privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul III anul 2018

 

Consiliul Local al comunei Iara , întrunit în ședință ordinară la data de 18.10.2018

           Având in vedere prevederile:

                  - prevederile Legii  nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018

                  -art 57, alin 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si  completarile   ulterioare;

           Art.36  alin (1) ,(2) lit. b), coroborat cu alin 4 , lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

          Luand act de;

          -referatul de aprobare al primarului comunei Iara  , inregistrat  sub nr.4959/18.10.2018,

          -raportul de specialitate elaborate de contabilitate , inregistrat sub nr.4957/18.10.2018

          - raport de avizare a Comisiei de specialitate  nr. 1 din cadrul Consiliului local Iara

          -execuţia bugetară emisă de M. F.P. la data de 30.09.2018

          In temeiul prevederilor art. 45 alin (2) din Legea administratie publice locale nr.215/2001 republicata , cu modificarile  si completarile ulterioare,

HOTĂREŞTE

       Art.1- Se aprobă Situațiile financiare  al Comunei Iara pe trimestrul III,  anul  2018.

      Art.2- Prezenta  hotărâre se comunica primarului comunei Iara , Instituţiei   Prefectului Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului de legalitate si compartimentul  finaciar -contabil din cadrul primăriei comunei Iara

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR                    

               BICA VASILE                                                       Drăghiciu Petruța Mariana

 

Tipărire