• Home
  • Hotărâri
  • H.C.L.   nr. 72 din 03.08. 2016 privind aprobarea unor modificări în cadrul societății ECO 5 ARDEAL S.R.L., societate in care comuna detine calitatea de asociat

 HOTĂRÂREA NR. 22 privind prelungirea  contractului  de mandat din data de 01.11.2015 al  societăţii  La Sala Parc SRL

 HOTĂRÂREA NR. 22

privind prelungirea  contractului  de mandat din data de 01.11.2015 al  societăţii  La Sala Parc SRL  şi aprobarea unui act adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorul societăţii  La Sala Parc SRL -Bica Mirela-Ioana

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 21.02.2019,

            Luând act de :

- HCL nr.88/2015 privind desemnarea administratorului societăţii La Sala Parc SRL

- HCL nr. 8/01.02.2018  conform căreia  prelungirea  contractul de mandat   a expirat la data de 31.12.2018

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Iara

- avizul comisiei de Specialitate  din cadrul Consiliului Local Iara nr. 1  Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

Având în vedere Hotărârea Consiliului Iara nr. 9/11.02.2015 prin care s-a aprobat  înființarea societății comerciale „ La Sala Parc SRL”

            În conformitate cu  Legea 31/1990 , Legea societăților , republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind codul Civil, republicată și actualizată

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2)  lit. „a” şi „d”, alin (3) lit. „c” alin. (6)lit. „a” pct.19 și  art.45 alin .(1) şi a art. 115(1) lit. „b”  din Legea nr.215/2001a administraţiei publice locale republicată cu  modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.- Se aprobă  prelungirea  contractului de mandat încheiat la data de 01.11.2015 cu administratorul societăţii La Sala Parc SRL , d-na  Bica Mirela-Ioana  , până la data de 31.12.2020 , cu prezentarea la fiecare 3 luni a unei balanțe financiar-contabile.

Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adiţional  la contractului de mandat încheiat cu administratorul firmei La Sala Parc SRL ,d-na Bica  Mirela-Ioana

             Art. 3 (1)Se aprobă remuneraţia administratorul  societăţii La Sala Parc SRL  în sumă de 3.500 lei net/lunar  .

 (2) Targetul va fi   120.000 lei/anual profit net  al societăţii La Sala Parc SRL

            (3) În cazul în care nu se  atinge  targetul stabilit de 120.000 lei/ profit net ,  remuneraţia administratorului   va fi diminuată procentual cu nerealizarea  targhetului (exemplu:  Dacă se realizează 60.000 lei profit net , atunci remuneratia se diminuează cu 50%)

(4) În cazul în care se depăşeşte targetul stabilit în suma de 120.000 de lei, va beneficia de un procent de 30% brut  din suma depăşită (exemplu: 130.000 lei profit net realizat , creşterea este de 10.000 X 30% =3.000 lei , administratorul va beneficia de un venit suplimentar de 3000 lei /brut )

            Art.4.- Prezenta hotărâre va fi comunicată  Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj,  primarului comunei  Iara şi  dnei Bica  Mirela-Ioana.

Adoptată la data de 21.02.2019.

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___1 ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                       SECRETAR                    

                                                                                                     Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates