• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 23 privind achiziționarea unor servicii   de asistenţă juridică pentru  reprezentarea în instanță a intereselor   Comunei Iara   pentru anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 23 privind achiziționarea unor servicii   de asistenţă juridică pentru  reprezentarea în instanță a intereselor   Comunei Iara   pentru anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 23

privind achiziționarea unor servicii   de asistenţă juridică pentru  reprezentarea în instanță a intereselor   Comunei Iara   pentru anul 2019

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință ordinară la data de  21.02.2019,

Având în vedere

 Luând în în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre initiate de către Primarul comunei Iara , privind aprobarea  încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocatură  ;

- Raportul de specialitate al consilieriului juridic  , înregistrat sub nr.786/15.02.2019 ,   

Tinând seama de prevederile  art.1 alin.(2) lit. b)din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare  şi de modificare a unor acte normative ;

În conformitate cu prevederile art. 21, al. (2) și al (3) din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

HOTĂREȘTE   

Art. 1. (1)Se  aprobă  achizitionarea  unor servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Iara  precum și ale autorităților  administrației publice locale din comuna Iara în fața instanțelor judecătorești,

(2) Serviciile juridice constau în consultanță, asistență și reprezentare în fața tuturor instanțelor de judecată, pregătirea și elaborarea contestațiilor și a susținerilor necesare , exercitarea tuturor căilor de atac , până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzelor.

Art. 2. Se aprobă lista cu dosarele pentru care se va încheia contracte de achizitie conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.(1) Se împuternicește primarul comunei Iara, să contracteze aceste servicii juridice, cu respectarea prevederilor legislatiei din material achizitiilor publice.

(2) Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al comunei Iara.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Primarului Comunei Iara.

Adoptată la data de 21.02.2019.

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                        SECRETAR                    

                                                                                                     Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates