HOTĂRÂREA NR. 41 privind revocarea hotărâri de consiliu nr.11/2019

HOTĂRÂREA NR. 41

privind revocarea hotărâri de consiliu nr.11/2019

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.04.2019,

                        Avand in vedere :

- referatul de specialitatea a primarului comunei Iara înregistrată sub nr. 2304/12.04.2019

            -Raportul de specialitate asupra Hotarârii Consiliului Local al Comunei Iara nr. 11/2019 privind valorificarea materialului lemnos rezultat din partida 685P Gabriana înregistrat sub nr.2305/12.04.2019, intocmit de Secretarul  Comunei Iara

 Avizul comisiei  de specialitate a Consiliului Local Iara .

             Tinând cont de  dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 , alin. 9, ale art. 45 alin.1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREȘTE      :

Art.l.-  Se revocă prevederile Hotărârii  Consiliului Local al Comunei Iara  Nr. 11 privind valorificarea materialului lemnos rezultat din partida 685P Gabriana adoptată în ședința din data de 21.02.2019.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj,  primarului comunei  Iara și și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                              SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana                                                                                   

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL