• Home
 • Hotărâri
 • HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 29.11.2018 privind modificarea   modului de valorificare a lemnului de lucru fasonat din partiziile  509 Valea Negrii şi  698 Valea Negrii

HOTĂRÂREA NR. 24 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri

HOTĂRÂREA NR. 24

pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

Consiliul Local al Comunei Iara , întrunit în şedinţă ordinară  în data de 21.03. 2019;

Analizând:

 • Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, propus de Primarul Comunei Iara ;
 • Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 1402/15.02.2018;
 • Raportul de avizare emis de Comisia de specialitate  nr.1şi 3 a Consiliului Local Iara  ;

Având în vedere prevederile:

 • Hotărârii Consiliul Local al Comunei Iara privind asocierea Comunei Iara cu Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj nr. 19.din 06.04.2009;
 •  Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj;

 

Luând în considerare prevederile:

 • art. 2, ale art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59, ale art. 61 - 62 și ale art. 64 - 65 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 55 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.103/2017

 

În conformitate cu dispozițiile :

 • art. 11, ale art. 12 şi ale art. 36 alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanței de urgență a Guvernului privind nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 39-41, coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂREŞTE  :

           Art. 1. (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj, cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Județului Cluj   cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă Caietul de sarcini și Modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea Stațiilor de transfer, cuprinse în anexa nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. (1) Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 16.07.2010 privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, se modifică după cum urmează:

 1. Anexa nr. 3 ”Documentul de poziție”, se modifică după cum urmează:
 1. Alineatele (3) și (4) ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Consiliul Județean Cluj, prin intermediul UIP și a serviciului de specialitate, va iniția și va derula procedura de achiziție publică din cadrul Proiectului, privind atribuirea:

 1. Contractelor de lucrări pentru construirea CMID, construirea stațiilor de transfer, precum și închiderea depozitelor urbane neconforme.
 2. Contractelor de achiziție publice de bunuri și servicii aferente derulării Proiectului.
 3. Contractul de delegare a activităților de salubrizare aferente operării CMID”

(4) Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare și transport a deșeurilor din zonele de operare, inclusiv operarea stațiilor de transfer, procedurile de licitație vor fi inițiate și derulate de ADI Eco-Metropolitan Cluj, în numele și pe seama UAT implicate.”

 1. Alineatul 1 al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Vor fi selectate două categorii de operatori pentru activitățile care sunt parte a serviciilor, prin procedura de achiziție publica:

 1. operatori pentru colectarea și transportul deșeurilor din mediul urban și rural pana Ia CMID. Aceștia vor fi denumiți în continuare Operatori de Colectare și Transport (operator CT).

b)un operator pentru exploatarea CMID, denumit in continuare Operator CMID (orice referire la operator TTPD se va considera ca fiind la Operator CMID).”

 1. ) Lit. c) și d) ale alineatului (1) din articolul 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) Județul Cluj / Consiliul Județean Cluj pentru contractul de delegare a gestiunii privind activitățile de exploatare și operare a CMID.

d) Toate UAT-urile prin ADI Eco-Metropolitan Cluj, pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitățile de colectare a deșeurilor și de transport a acestora până la CMID, inclusiv pentru operarea instalațiilor de colectare și transfer.”

 1. Alineatele (1), (2) și (3) ale articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Tarifele inițiale pentru activitățile de salubrizare din cadrul CMID, care urmează să fie plătite de operatorii CT către operatorul CMID, vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj cu respectarea principiilor prevăzute în articolele 15-16.

(2) Pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor din zonele de operare, tarifele inițiale, precum și ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare consiliu local direct implicat din zona de operare, pentru raza sa de competență teritorială. Consiliile locale au obligația de a aproba tarifele propuse, dacă acestea respectă condițiile prevăzute în prezentul Acord și politica tarifară stabilită de ADI Eco-Metropolitan Cluj.

(3) După stabilirea unui tarif unic pentru colectarea și transportul deșeurilor pentru o zonă de colectare determinată, ADI ECO-METROPOLITAN Cluj va aproba acest tarif, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale cărora li se aplică. Cu ocazia deliberărilor legate de acest tarif unic, doar unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică acest tarif vor avea dreptul să voteze hotărârea ADI Eco-Metropolitan Cluj de fixare a tarifului.”

 1. Anexa nr. 2 - "Schema funcțională a sistemului de contracte și tarife" din Documentul de poziție se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Modificarea Documentului de poziţie aprobat prin HotărâreaConsiliului Local al   nr. 60 din 16.07.2010 se face înscris, prin încheierea unui act aditional.

Art. 3. (1) Se mandatează Domnul  Popa Ioan Dorin primar al Comunei Iara - în calitate de reprezentat al Comunei Iara în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj-, sau în lipsa acestuia domnul Ursulean Lucian Vasile  –în calitate de viceprimar,- se mandateaza  să voteze aprobarea documentelor precizate la articolul 1, cuprinse în anexele nr. 1- 4 la prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează Domnul Popa Ioan Dorin primar al Comunei Iara -în calitate de reprezentat al Comunei Iara în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj-, sau în lipsa acestuia , domnul Ursulean Lucian Vasile   în calitate de viceprimar  - este mandatat să semneze, în numele și pe seama Comunei Iara , Actul adițional nr. 1 la Documentul de poziţie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iara cu nr. 60 din 16.07.2010

(3) Se mandatează directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să opereze eventualele modificări ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3) (caiet de sarcini și contract), care se impun în urma verificării acesteia de către Autoritatea Naţională a Achiziţiilor Publice și/sau Autoritatea de Management, în limitele pe care le presupune verificarea.

 

(4) Se mandatează directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să desemneze, prin decizie, membrii comisiei de evaluare a ofertelor pentruatribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de colectare, transport și transfer la care se referă documentele aprobateconform art.1 alin. (3) din prezenta hotărâre.

             Art. 4. La data la care prezenta hotărâre produce efecte, se abrogă:

 • a) Hotărârea Consiliului Local nr. 46/11.07.2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea soluției optime de delegare a Serviciului de colectare și transport al deșeurilor în Județul Cluj și a unor măsuri în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj;
 • b) Hotărârea Consiliului Local nr. 44/11.07.2014 privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare al Județului Cluj și a unor măsuri în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj;
 • c) Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 09.08.2018 privin aprobarea Documentatiei aferente procedurii de licitatie publica pentru delegarea Serviciului public de colectare si transport al deseurilor in judetul Cluj;
 • d)orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

            Art. 5 Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului/Orașului/Comunei Iara ;domnul Popa Ioan Dorin ,reprezentatul Comunei Iara  A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

            Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică domnului Popa Ioan Dorin  – primar al Comunei Iara ; domnului Popa Ioan Dorin – reprezentat al Comunei Iara în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj; Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj.

 

Adoptată la data de 21.03.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                                 SECRETAR                    

                                                                                                      Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates