• Home
  • Hotărâri
  • H.C.L. nr. 12 din 10.02.2017 privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2016  precum şi darea de seamă la data de 31.12.2016

HOTĂRÂREA NR. 26 privind  aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru suprafata de teren de 7690 mp  necesară  depozitării  lemnelor exploatate

HOTĂRÂREA NR. 26

privind  aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru suprafata de teren de 7690 mp  necesară  depozitării  lemnelor exploatate din partiziile  509 şi 698 Valea Negrii

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.03.2018,

            Ţinând seama de referatul de aprobare al primarului comunei Iara nr. 1409/15.03.2019, precum şi de referatul de specialitate nr. 1408/15.03.2019

            Avand în vedere

- art. 4  din Legea 273/2006 privind Finanţele publice locale 

-art 1777 și urm.din Legea 287/2009 republicată privind Codul Civil

             Tinând cont de art.36  alin (1)   din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

HOTĂREȘTE  :

            Art.l.- Se aprobă încheierea unui contract de închiriere cu dna  Nap Maria pentru suprafata de teren de 7690 mp  ha necesară depozitării  lemnelor exploatate din partiziile  509 şi  698 Valea Negrii , cu suma de 4.000 lei/an  

            Art. 2 . Se aprobă alocarea sumei de 4000 lei pentru anul 2019  necesară plăţii chiriei  stabilite la art. 1.

            Art.3. Se aprobă contractul cadru  de închiriere conform Anexei 1

Art.3.-  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara,  dnei Nap Maria  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro.

   Adoptată la data de 21.03.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                         SECRETAR                    

                                                                                                          Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates