HOTĂRÂREA Nr. 47 privind achiziționarea unor servicii   de asistenţă juridică pentru  reprezentarea în instanță a intereselor   Comunei Iara   pentru anul 2019

  HOTĂRÂREA Nr. 47

privind achiziționarea unor servicii   de asistenţă juridică pentru  reprezentarea în instanță a intereselor   Comunei Iara   pentru anul 2019

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință ordinară la data de 18.04.2019,

Având în vedere

 Luând în în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre initiate de către Primarul comunei Iara , privind aprobarea  încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocatură  ;

- Raportul de specialitate   , înregistrat sub nr.2329/12.04.2019 ,   

Tinând seama de prevederile  art.1 alin.(2) lit. b)din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare  şi de modificare a unor acte normative ;

În conformitate cu prevederile art. 21, al. (2) și al (3) din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

HOTĂREȘTE

Art. 1. (1)Se  aprobă  achizitionarea  unor servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Iara  precum și ale autorităților  administrației publice locale din comuna Iara în fața instanțelor judecătorești,

(2) Serviciile juridice constau în consultanță, asistență și reprezentare în fața tuturor instanțelor de judecată, pregătirea și elaborarea contestațiilor și a susținerilor necesare , exercitarea tuturor căilor de atac , până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzelor.

Art. 2.(1) Se împuternicește primarul comunei Iara, să contracteze aceste servicii juridice, cu respectarea prevederilor legislatiei din material achizitiilor publice.

(2) Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al comunei Iara.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Primarului Comunei Iara.

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                        SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana                 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL