• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 29.11.2018 privind modificarea   modului de valorificare a lemnului de lucru fasonat din partiziile  509 Valea Negrii şi  698 Valea Negrii

HOTĂRÂREA  NR. 27 privind  avizarea pentru  acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Maşca

HOTĂRÂREA  NR. 27

privind  avizarea pentru  acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Maşca  pe domeniul public al comunei Iara 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.03.2018,

            Având în vedere :

            -Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

            Legea  serviciilor comunitare și de utilități publice nr. 51/2006 cu modificarile şi completările ulterioare ;

- prevederile certificatului de urbanism nr.176/17.07.2018 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului-Locuință unifamilială , bazin vidanjabil,și branșamente utilități

- cererea  numitei Lobonţ Mirela înregistrată sub nr. 1132/05.03.2019

             În baza   art.36  alin (2) lit. c) și d) , alin (5)  lit c) și alin. (6) lit. a) pct.14  din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

 În temeiul prevederilor art.45 din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările și completările ulterioare

 HOTĂREȘTE  :

            Art.l.- Se aprobă realizarea de către d-na Lobonț Mirela ,  unui acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Maşca  ,  pe domeniul public al comunei Iara , conform prevederilor certificatului de urbanism nr.176/17.07.2018 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului- Locuință unifamilială, bazin vidanjabil și branșamente utilități

Art.2.- (1) Se emite acordul Consiliului Local , în calitate de proprietar pentru executarea unui acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Maşca pentru  executării lucrărilor de construire a obiectivului- Locuință unifamilială, bazin vidanjabil și branșamente utilități.

(2) Prezentul acord se emite în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrările prevăzute la aliniatul (1).  

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara,  dnei Lobonţ Mirela și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

Adoptată la data de 21.03.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                         SECRETAR                    

                                                                                                          Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates