HOTĂRÂREA Nr. 49 privind  modificarea HCL nr. 16/21.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , aferenţi obiectivului de investiţie „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj

HOTĂRÂREA Nr. 49

privind  modificarea HCL nr. 16/21.02.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , aferenţi obiectivului de investiţie „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj

 

            Consiliul Local al comunei Iara, jud Cluj, întrunit în şedinţa ordinara,  în data de 18.04.2019,

            Luand in dezbatere:

Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind necesitatea si oportunitatea investitiei Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj

  • Raportul de avizare al Comisiei de specialitate buget-finante al Consiliului Local al Consiliului Local Iara, jud. Cluj

Vazand prevederile:

  •  Art. 11, alin. (12)-(14) din Normele metodologice de aplicare pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
  • Art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și  Instructiunea  ANAP nr. 2/2018

          Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. (b) si 36, alin. (4), lit. “e”, ale art. 45 si ale 115, alin. (1), li. (b) din Legea nr 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modifăcările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati conform OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitie :”Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj”

Capacitati fizice :  L=14589 m,statie pompare 1 buc,statie de tratare-2 buc,rezervor -100 mc-2 buc

  Valoare totala a investitiei inclusiv TVA : 4.565.391 lei

                    Din care C+M : 3.352.272 lei, inclusiv TVA

   Valoarea totala a investitiei fara TVA : 3.836.463,00 lei

                Din care C+M : 2.817.035 lei,  fara TVA

Din care de la bugetul de stat 3.865.068 lei inclusiv TVA

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Iara, Primarului si Instituţiei Prefectului judeţului Cluj. 

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12 ____

Nr.voturi “pentru”:___12 ______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

      HIDEG VASILE VIOREL                                                                   SECRETAR                    

                                                                                                                 Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL