HOTĂRÂREA  NR. 50 privind  modificarea HCL nr.17/21.02.2019

HOTĂRÂREA  NR. 50

privind  modificarea HCL nr.17/21.02.2019 privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL,pentru obiectivul de investiţie

„Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii, comuna Iara, jud. Cluj”

 

            Consiliul local al comunei Iara, jud. Cluj întrunit în şedinţă ordinara, în data de 18.04.2019

            Având în vedere:

 Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind necesitatea si oportunitatea investitiei „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii, comuna Iara, jud. Cluj”

 •  Raportul de avizare al Comisiei de specialitate buget-finante al Consiliului Local al Consiliului Local Iara, jud. Cluj

Vazand prevederile:

 • Art. 8, alin. 3 din Normele metodologice de aplicare pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, republicat , cu modificările şi completările ulterioare,
 •  Art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și  Instructiunea  ANAP nr. 2/2018

-  prevederile art. 36, alin. (2), lit. „b” şi alin. (4), lit. (a) din    Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

            În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată         

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL,conform prevederilor art.8 alin(3) din OMDRAP nr.1851/2013, republicat , cu modificările şi completările ulterioare,precum si alte cheltuieli care depasesc valoarea contractului de finantare,,pentru obiectivul de investiţie  „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii, comuna Iara, jud. Cluj”

 • cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 • studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 • studiile de teren,
 • studiile de specialitate,
 • expertizele tehnice şi/sau audit energetic,
 • asistenţa tehnică,
 • consultanţa,
 • taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii,
 • organizarea procedurilor de achiziţii,
 • active necorporale,
 • cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • comisioane, cote, taxe, costuri credite,
 • cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
 • cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
 • cheltuieli de executie care depasesc valoarea contractului de finantare
 • cheltuieli cu organizarea de santier

în cuantum de  700.323,00 lei, inclusiv TVA.

Art. 2. Cofinanţarea cheltuielilor neeligibile prevăzute la art. (1) se va realiza din bugetul local al comunei Iara, jud. Cluj, prin rectificări ulterioare.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Iara prin grija Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 4. Secretarul comunei Iara va aduce la cunoştinţa publică prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta Primarului comunei Iara şi Instituţiei Prefectului judeţului Cluj pentru exercitarea controlului de legalitate.

Adoptată la data de 21.03.2019         

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12 ____

Nr.voturi “pentru”:___ 12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                          SECRETAR                    

     HIDEG VASILE VIOREL                                                             Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL