• Home
  • Hotărâri
  • H.C.L. nr. 12 din 10.02.2017 privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2016  precum şi darea de seamă la data de 31.12.2016

H O T Ă R Â R E A Nr. 29 privind  desemnarea unor consilieri locali   şi  a unui expert cooptat  ca membri  în comisiei de cenzori   ai societăţii La Sala Parc SRL

H O T Ă R Â R E A Nr. 29

privind  desemnarea unor consilieri locali   şi  a unui expert cooptat  ca membri  în comisiei de cenzori   ai societăţii La Sala Parc SRL

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în ședința ordinară la data de  21.03.2019

  Tinând cont de :

 -Proiectul   de hotărâre inițiat de primarul comunei Iara,

 - Referatul de referatul de aprobare   înregistrat sub nr. 1417/15.03.2019

- Avizul comisiei de Specialitate  din cadrul Consiliului Local Iara nr. 1  Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

- Hotărârea Consiliului Iara nr. 9/11.02.2015 prin care s-a aprobat  înființarea societății comerciale „ La Sala Parc SRL”

            În conformitate cu  Legea 31/1990 , Legea societăților , republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin (1), alin. (2), lit.a), alin. (3) lit.c) şi alin (9), ale art.45 alin.(1) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind  administraţiei publice locale republicată cu  modificările şi completările ulterioare,

HOTĂREŞTE   

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea d-lor consilieri Bâlc Nicolae Sorin şi Todor Darius Eugen   precum şi doamna Ciugulea Gabriela-expert cooptat în calitate de membri în cadrul Comisiei de Cenzori ai societăţii La Sala Parc SRL .

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara,  d-lui Bâlc Nicolae Sorin şi d-lui  Todor Darius Eugen și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

Adoptată la data de 21.03.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___2 ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                                 SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates