• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 30 privind  depunerea sumei de 80.000 lei din profitul net  realizat ai societăţii La Sala Parc SRL, în contul  de depozit  pentru investiții ai societăţii

HOTĂRÂREA NR. 30 privind  depunerea sumei de 80.000 lei din profitul net  realizat ai societăţii La Sala Parc SRL, în contul  de depozit  pentru investiții ai societăţii

HOTĂRÂREA NR. 30

privind  depunerea sumei de 80.000 lei din profitul net  realizat ai societăţii La Sala Parc SRL, în contul  de depozit  pentru investiții ai societăţii

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în ședința ordinară la data de  21.03.2019

  Tinând cont de :

 -Proiectul   de hotărâre inițiat de primarul comunei Iara,

 - Referatul de referatul de aprobare   înregistrat sub nr. 1422/15.03.2019

- Avizul comisiei de Specialitate  din cadrul Consiliului Local Iara nr. 1  Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

- Hotărârea Consiliului Iara nr. 9/11.02.2015 prin care s-a aprobat  înființarea societății comerciale „ La Sala Parc SRL”

            În conformitate cu  Legea 31/1990 , Legea societăților , republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin (1), alin. (2), lit.a), alin. (3) lit.c) şi alin (9), ale art.45 alin.(1) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind  administraţiei publice locale republicată cu  modificările şi completările ulterioare,

HOTĂREŞTE

 

Art. 1. Se aprobă depunerea sumei de 80.000 lei din profitul net obținut în anul 2018 al societăţii La Sala Parc SRL , în contul  de depozit  pentru investiții ai societatii .

Art. 2.  Se aprobă ca suma de 17.872 lei din profitul net obținut în anul 2018 al societăţii La Sala Parc SRL sa fie utilizată pentru funcţionarea societăţii.

Art.3.   Doamna Bica Mirela va face va face dovada depunerii sumei de la art. 1,  prin Extras de Cont

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Adoptată la data de 21.03.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___2 ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                                         SECRETAR                    

                                                                                                                 Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates