HOTĂRÂREA NR 51 privind reactualizarea valorii proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”

HOTĂRÂREA NR 51

privind reactualizarea valorii proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinara din data de 18.04.2019,

          Analizând proiectul de hotărâre privind reactualizarea valorii proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ” – proiect din inițiativa Primarului.

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

  1. art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
  2. art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
  3.  art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

                        În temeiul prevederilor art.45, alin.(1)  si art.115 alin. (1) lit. b) , alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind  administraţiei publice locale,republicată , cu modifiicările și completările ulterioare

HOTĂREŞTE

   Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico – economică aferentă investiției „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. -  Cofinanțarea investiției reprezentând cheltuielile neeligibile se realizează din bugetul local al comunei Iara.

Art. 4. – Articolele anterioare sunt detaliate în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului județului Cluj, primarului Comunei Iara și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al județului Cluj, precum și pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                      SECRETAR                    

                                                                                                          Drăghiciu Petruța Mariana

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

IARA NR. 282 JUD. CLUJ

TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

 

                                                                             Anexă la  HCL nr. 51  / 18.04.2019

1. Lucrările în valoare totală de 1.940.116 lei vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției. Valoarea va fi actualizată în conformitate cu evoluția investiției cf. HG 907/2016.

2. Veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului vor fi asigurate din bugetul local al Comunei Iara.

3. Se aprobă indicatorii tehnici ai investiției conform Studiu de Fezabilitate aferent „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”:

-Număr de locuri la grădiniță                                      52

-Număr săli de grupă                                                   3

-Suprafață construită                                                   280 mp

-Suprafață desfășurată                                     280 mp

-Căi pietonale                                                             41,98 mp

-Suprafață rampe și scari exterioare                            6 mp

-Punct gospodăresc                                                     5,01 mp

-Platformă gospodărească                                           2,33 mp

-Spații verzi                                                                301,69 mp

4. Se aprobă indicatorii economici ai investiției:

Exclusiv TVA

Inclusiv TVA

În RON

(lei)

În EURO

(euro)

În RON

(lei)

În EURO

euro)

1.631.901

350.306

1.940.116

416.468

5. -  Cofinanțarea/ Cheltuielile neeligibile în cuantum de 638.653 lei (inclusiv TVA) se realizează din bugetul local al comunei Iara. Valoarea va fi actualizată în conformitate cu evoluția investiției cf. HG 907/2016.

   PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                      SECRETAR                    

                                                                                                          Drăghiciu Petruța Mariana                                              

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL