• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 29.11.2018 privind modificarea   modului de valorificare a lemnului de lucru fasonat din partiziile  509 Valea Negrii şi  698 Valea Negrii

 HOTĂRÂREA Nr. 31 privind  aprobarea Listei de reparaţii și  investiţii pentru anul 2019 a societăţii  La Sala Parc SRL

                                                       HOTĂRÂREA Nr. 31

privind  aprobarea Listei de reparaţii și  investiţii pentru anul 2019 a societăţii  La Sala Parc SRL

              Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.03.2018,

            Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de reparaţii și  investiţii pentru anul 2019 al societăţii  La Sala Parc Srl , proiect elaborat la initiativa primarului comunei Iara , Popa Ioan  Dorin

Având în vedere Raportul de Specialitate al Compartimentului Financiar Contabil Nr. 1427/15.03.2019

Raportul de avizare emis de Comisia de specialitate  nr. 1 a Consiliului Local Iara  ;

Având în vedere

- Hotărârea Consiliului Iara nr. 9/11.02.2015 prin care s-a aprobat  înființarea societății comerciale „ La Sala Parc SRL”;

            -Cap. IIII ,  Art.2 lit. e, pct. 1 din  Contractul de mandat încheiat între Comuna Iara, ca asociat unic și d-na Bica Mirela -Ioana

-Capitolul V , art.13 şi cap XIII   , art. 29 din  actul Constitutiv Actualizat la data de 02.02.2016 încheiat între Comuna Iara, ca asociat unic și d-na Bica Mirela -Ioana

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin(2) lit. a) și d) , alin .(3) lit. c),  alin. (6) lit. a),  pct. 19,   art.45  şi art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂREȘTE  :

Art.l.- Se aprobă Lista  de reparaţii și  investiţii  a societăţii  La Sala Parc Srl pentru anul 2019 conform anexelor 1 și 2  la prezenta hotărâre care face parte integranta din aceasta.

Art.2.-  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara,  dnei Bica  Mirela Ioana și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

Adoptată la data de 21.03.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                                 SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța Mariana

                                                                      

       ANEXA 1 la HCL nr. 31/21.03.201

                                                             LISTA DE INVESTIȚII

NR.CRT.

DENUMIRE

1

VERIFICARE INSTALATII EXISTENTE(instalatia  electrica si instalatia sanitara)

2

FINISARE CAMERE (glet ,lavabil,usa intrare si parchet)

3

FINISARE BAI(gresie,faianta si usa)

4

FINISARE SALA SEDINTE(glet,lavabil,usa intrare si parchet)

5

FINISARE BIROU (glet,lavabil,usa intrare si parchet)

6

FINISARE SCARII (glet,lavabil,balustrade si gresie pe scarii)

7

FINISARE HOL(glet,lavabil ,gresie)

8

FINISARE SPALATOR(glet ,lavabil,gresie si usa la intrare)

9

ACHIZITIONARE OBIECTE SANITARE

10

ACHIZITIONARE MOBILIER (camere,sala sedinte,birou)

11

ACHIZITIONARE CORPURII ILUMINAT SI ACCESORII (prize,intrerupatore etc.)

12

PARAVANE (DELIMITARE SALĂ)200X 600CM

13

LAPTOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                                 SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța

                                ANEXA 2 la HCL nr. 31/21.03.2019

                            LISTA DE ÎNTREȚINERE ȘI  REPARAȚII

                                                                              

 

NR.CRT.

DENUMIRE

1

ZUGRAVIT  LAVABIL SALA EVENIMENTE

2

ZUGRAVIT  LAVABIL HOL BAIE

3

ZUGRAVIT LAVABIL SPALATOR

4

ZUGRAVIT LAVABIL BUCATARIE

5

ZUGRAVIT LAVABIL HOL APROVIZIONARE MATERIE PRIMA

6

REPARATII FISURI INTERIOR

7

TRATARE PERETE UMEZEALA SI MUCEGAI BUCATARIE

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                                 SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates