• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 29.11.2018 privind modificarea   modului de valorificare a lemnului de lucru fasonat din partiziile  509 Valea Negrii şi  698 Valea Negrii

HOTĂRÂREA Nr. 32 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

HOTĂRÂREA Nr. 32

privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

 

    Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  21.03.2019

 

 În temeiul art. 45 alin .(1.) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare

 Având în vedere :

  • Art. 36 alin(6) lit. a), pct 1 şi lit .b) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Art105 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
  • Instrucţiunea Ministerului Învăţământului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice

            Luând act de :

Referatul de aprobare a primarului comunei Iara comunei Iara , în calitatea sa de iniţiator ,

Luand in dezbatere solicitarea  nr.80/22.02.2019 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

HOTĂREŞTE  

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 837 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice  şi didactic auxiliar care navetează la Iara, aferentă lunii  ianuarie  2019.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara iar  secretarul comunei Iara comunică hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate.                                                                             

Adoptată la data de 21.03.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                                 SECRETAR                    

                                                                                                                 Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates