HOTĂRÂREA Nr. 53 privind aprobarea  încheierii unui act aditional la contractului  de  închiriere pentru suprafetele de pajişti aflate în domeniul public /privat al comunei Iara

HOTĂRÂREA Nr. 53

privind aprobarea  încheierii unui act aditional la contractului  de  închiriere pentru suprafetele de pajişti aflate în domeniul public /privat al comunei Iara -  nr.4216/12.06.2015  a Comunei Iara cu Pașca Mirel Daniel PFA

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.04.2019,

            Având în vedere  prevederile art.9  al. (1) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 ;

 - Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor , oraşelor respectiv al municipiilor;

 - OUG  44/2008privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

              - Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil ;

            - Art. XII  alin. 3 din Contractul nr. 4216812.06.2015 încheiat între  Comunei Iara cu Pașca Mirel Daniel PFA

            - cererea d-nului Pașca Mirel Daniel  înregistrată sub nr. 2.358/15.04.2019;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c , alin .(5) lit. b , art.115 alin .(1), lit.b şi art.123 alin. (1), alin. (2) din Legea nr.215/2001Legea administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREŞTE

Art.1.-  Se aprobă încheierea unui act adițional la  contractul de  închiriere pentru suprafetele de pajişti aflate în domeniul public /privat al comunei Iara nr. 4216/12.06.2015 a Comunei Iara  cu Pașca Mirel Daniel PFA 

Art. 1. (1)  Părţile contractului se actualizează astfel:

 I Părţile contractante  :

1.Comuna Iara cu sediul în localitatea Iara str. Principală , nr.282, telefon/fax 0264333247/0374093428 având codul de înregistrare fiscală 4546952, cont deschis la Trezoreria Turda , reprezentant legal  prin primar Popa Ioan Dorin , în calitate de locator , Şi

 2.  Pașca Mirel -Daniel , cu exploataţia *) în localitatea Valea Agrișului  nr.2 , judeţul Cluj, având CNP/CUI 1920717124934  nr. 0581240011 din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE ) RO  , în calitate de locatar.”

Art.1. (2)Restul prevederilor  contractului rămân neschimbate

Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică , prin intermediul  secretarului comunei , în termenul prevăzut de lege , primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj,  Pașca Mirel Daniel  şi  se aduce la cunoştinţă  publică prin afişare.

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                        SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana

Tipărire