• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA Nr. 104 din data de 12.12.2018 privind alocarea sumei de 4100 lei  de la bugetul pe anul 2018 în vederea achizitionării de produse alimentare

 HOTĂRÂREA nr. 33 privind valorificarea materialului lemnos rezultat din partida 699P Varatec  în volum de 7 mc

 HOTĂRÂREA nr. 33

privind valorificarea materialului lemnos rezultat din partida 699P Varatec  în volum de 7 mc

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.03.2019

              Având in vedere;

            - adresa nr. 10790/13.06.2018 al Ocolului Silvic Turda      

- referatul de specialitate înregistrat sub nr. de 1575/20.03.2019

            -  avizul favorabil al Comisiei de specialitate  a Consiliului Local Iara

           Tinand seama de prevederile;

-    art. 18 alin.(1), art. 45, alin(1) din  H.G. nr.715/05.10.2017, privind  Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,   modificată si completată cu H.G. Nr. 55/2019

           -art.12, art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.    

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

  Art. 1: Se aproba ca lemnul exploatat din Partida 699 P Văratec, în volum de 7 mc  să fie valorificat  prin vânzare directă către populaţie, la preţul de 80 lei  în “faza  fasonat la cioată.   Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

Adoptată la data de 21.03.2019        

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                                 SECRETAR                    

                                                                                                                 Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates