• Home
  • Hotărâri
  • H.C.L.   nr. 72 din 03.08. 2016 privind aprobarea unor modificări în cadrul societății ECO 5 ARDEAL S.R.L., societate in care comuna detine calitatea de asociat

 HOTĂRÂREA nr. 33 privind valorificarea materialului lemnos rezultat din partida 699P Varatec  în volum de 7 mc

 HOTĂRÂREA nr. 33

privind valorificarea materialului lemnos rezultat din partida 699P Varatec  în volum de 7 mc

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.03.2019

              Având in vedere;

            - adresa nr. 10790/13.06.2018 al Ocolului Silvic Turda      

- referatul de specialitate înregistrat sub nr. de 1575/20.03.2019

            -  avizul favorabil al Comisiei de specialitate  a Consiliului Local Iara

           Tinand seama de prevederile;

-    art. 18 alin.(1), art. 45, alin(1) din  H.G. nr.715/05.10.2017, privind  Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,   modificată si completată cu H.G. Nr. 55/2019

           -art.12, art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.    

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

  Art. 1: Se aproba ca lemnul exploatat din Partida 699 P Văratec, în volum de 7 mc  să fie valorificat  prin vânzare directă către populaţie, la preţul de 80 lei  în “faza  fasonat la cioată.   Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

Adoptată la data de 21.03.2019        

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                                 SECRETAR                    

                                                                                                                 Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates