• Home
  • Hotărâri
  • H.C.L. nr. 12 din 10.02.2017 privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2016  precum şi darea de seamă la data de 31.12.2016

HOTĂRÂREA Nr.35   privind  completarea anexei  la  HCL 23/21.02.2019  privind achiziționarea unor servicii   de asistenţă juridică pentru  reprezentarea în instanță a intereselor   Comunei Iara

HOTĂRÂREA Nr.35  

privind  completarea anexei  la  HCL 23/21.02.2019  privind achiziționarea unor servicii   de asistenţă juridică pentru  reprezentarea în instanță a intereselor   Comunei Iara   pentru anul 2019

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință ordinară la data de  21.03.2019,

Având în vedere

 Luând în în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre initiate de către Primarul comunei Iara , privind aprobarea  încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocatură  ;

- Raportul de specialitate al consilieriului juridic  , înregistrat sub nr.1627/21.03.2019,   

Tinând seama de prevederile  art.1 alin.(2) lit. b)din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare  şi de modificare a unor acte normative ;

În conformitate cu prevederile art. 21, al. (2) și al (3) din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

HOTĂREŞTE

Art. 1  Se copletează lista cu dosarele pentru care se va încheia contracte de achizitie

conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Primarului Comunei Iara.

Adoptată la data de 21.03.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                                 SECRETAR                    

                                                                                                                 Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates