Stiri recente:

HOTĂRÂREA  Nr. 56  privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al   domnului  Pop Vasile si  vacantarea  mandatului de  consilier local

HOTĂRÂREA  Nr. 56

 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al   domnului  Pop Vasile si  vacantarea  mandatului de  consilier local

 

                      Consiliul Local al comunei Iara , judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.05.2019

                        Având în vedere :

  • Adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 13003/G/II/09.05.2019 ;
  • Reportul de evaluare nr. 13999/G/ll/29.03.2016
  • Certificatul de grefă,  eliberat de Înalta Curte de Casație și Justiție , Secția de Contencios Administrativ și Fiscal ;
  • Referatul constatator al primarului și secretarului comunei Iara înregistrat sub nr.   3232/27.05.2019,
  • avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

 În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. b) şi alin. (3)şi art. 12, alin. (1)  și (2)din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

                        În temeiul art. 45 alin. (1), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂREȘTE   :

Art.1  Consiliul Local al comunei  Iara   constată încetarea de drept al mandatului de consilier local al domunului Pop Vasile , înainte de expirarea duratei normale  a mandatului  .

Art.2  Locul ocupat de domnul Pop Vasile  în cadrul Consiliului Local al comunei Iara se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Național Liberal

Art.3. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr.554/2004.

Art.4. Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul Comunei Iara .

Art.5 Secretarul comunei Iara   va comunica  prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Iara; d-nului Pop Vasile  ; Compartimentului  Financiar, Contabilitate, Partidului Național Liberal

Adoptată la data de 30.05.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                        SECRETAR                     

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana                                                                                  

 

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL