• Home
  • Hotărâri
  • H.C.L. nr. 12 din 10.02.2017 privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2016  precum şi darea de seamă la data de 31.12.2016

HOTĂRÂREA NR.36 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

HOTĂRÂREA NR.36

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinara din data de 18.04.2019,

                        Având în vedere prevederile art. 35, alin.(1) coroborat cu art.47 alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, reăublicată , cu modificările și completările ulterioare  și ale art. 9, alin. (1) Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru abrobarea Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale , aprobată  prin Legea nr. 673/2002;

                        În temeiul prevederilor art.45, alin.(1)  si art.115 alin. (1) lit. b) , alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind  administraţiei publice locale,republicată , cu modifiicările și completările ulterioare

HOTĂREŞTE

                        Art.l.- Se alege dl  consilier local  HIDEG VASILE-VIOREL  în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local Iara  pentru perioada aprilie -iunie  2019 .                             

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara, precum și persoanei desemnate la art.1al prezentei hotărâri în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                              SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța Mariana

                                                     

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates