HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea  Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Iara , județul Cluj

HOTĂRÂREA NR. 61

privind aprobarea  Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Iara , județul Cluj

 

    Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit in sedinta ordinara la data de  30.05.2019

Analizând referatul de specialitate nr. 3264/27.05.2019 al Responsabilului SVSU – Iara prin care se propune aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Iara Având în vedere :

  • Art. 4, art.13 lit. a) și art. 14 lit .a) din Legea   nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incediilor , cu modificările și completările ulterioare;
  •  Art. 6 și art. 7 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a rsicurilor și a Structurii -cadru a Planului de analiză și acoperirea riscurilor , aprobată prin Ordinul nr. 132/2007

În temeiul art. art. 36 alin. (2),lit. d)coroborat cu alin(6) lit. a) pct.8 , art. 45 alin. (1),  art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂREȘTE

Art. 1. Se aprobă  Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Iara , județul Cluj, conform anexei, care face integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Viceprimarul comunei Iara va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Cluj, instituţiilor şi persoanelor interesate  prin grija secretarul comunei Iara                                                                          

Adoptată la data de 30.05.2019

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL