• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 29.11.2018 privind modificarea   modului de valorificare a lemnului de lucru fasonat din partiziile  509 Valea Negrii şi  698 Valea Negrii

HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea Bugetului  Local  Inițial pe anul 2019 si a estimarilor pe anii 2020-2022

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Buget centralizat.pdf)Buget centralizat.pdf[ ]293 kB
Download-ează fișierul (Bugetul local.pdf)Bugetul local.pdf[ ]1610 kB
Download-ează fișierul (Programul de investitii.pdf)Programul de investitii.pdf[ ]463 kB

HOTĂRÂREA NR. 37

privind aprobarea Bugetului  Local  Inițial pe anul 2019 si a estimarilor pe anii 2020-2022,  aprobarea Bugetului Centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  al comunei Iara pe anul 2019, precum și aprobarea listei de investiții pe anul 2019

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit in sedinta ordinara la data de  18.04.2019

In temeiul prevederilor art. 3 alin I din Carta Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 ”prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei  publice locale de a solutiona si de a gestiona, in cadrul  legii, in nume propriu si in interesul populati ei locale o parte inportanta a treburilor  publice”;

Vazand  expunerea de motive nr.2228/11.04.2019 prin care Primarul comunei – dl Popa Ioan Dorin propune aprobarea  proiectului Bugetului  Local  Inițial pe anul 2019 si a estimarilor pe anii 2020-2022,  aprobarea Bugetului Centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  al comunei Iara pe anul 2019, precum și aprobarea listei de investiții pe anul 2019

Tinand cont de  Avizul comisiei de Specialitate  din cadrul Consiliului Local Iara nr. 1  Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

In conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat  pe anul 2019 nr. 50/2019

In temeiul prevederilor art. 39 alin 3-6 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si  completarile  ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36 alin 4 lit a). ale art. 45 alin. 2 litera  a) ale art 115 alin. I lit b) din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂREŞTE    :

Art.1- Se aproba  Bugetul Local  Inițial  pe anul 2019 și estimarile pentru anii 2020-2022,   conform anexei 1

Art.2- Se aprobă  Bugetul Centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  al comunei Iara  pe anul 2019 conform  anexei nr. 2    .

Art.3- Se aprobă  Lista de Investitii a comunei Iara  pe  anul 2019 conform anexei 3 ;Sursele de investiții sunt: excedentul anului precedent , fonduri PNDL și fonduri europene nerambursabile

Art.4- Primarul comunei Iara prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari;

Art.5- Prezenta se comunica Prefectului Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului de legalitate si compartimentul economic pentru luarea la cunostinta si conformare.

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                              SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana       

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates